Uppsats om behovet av mobilapplikationer för frivilligas insatser vid kriser

Informatikstudenten Patrik Pedersen har i skrivit en uppsats ”Mobila applikationer för att koordinera frivilligas krisarbete: En behovsanalys av möjligheter och utmaningar”. Patrik var med i en idésprint som CriseIT arrangerade i samarbete med Drivhuset och ingick i den vinnande (tvärvetenskapliga) gruppen. I uppsatsarbetet har han byggt vidare på idésprintens tema och har funnit att det kan finnas ett behov av en mobilapplikation för att koordinera frivilliga insatser vid en kris men också att det finns utmaningar i förvaltning av applikationen och samt att tekniska hjälpmedel i form av mobilappar ska accepteras av slutanvändarna.

CriseIT hjälper företag öva på kris under pandemin

Många undersökningar som har gjorts runt om i landet visar hur pandemin påskyndat digitaliseringen hos svenska företag. Visionen för CriseIT stämmer väl överens med den digitalisering som nu sker i rekordfart. Att utveckla ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet, nu och i framtiden, ligger helt rätt i tiden.

Den 14 och 15 december försvann fjärrvärmen på ett stort sjukhus…
Det var i alla fall scenariot för ett par övningar som genomfördes med CriseIT 2, där två avdelningar hos företaget Locum, som förvaltar flera sjukhus, fick öva på med det övningskoncept som utvecklats inom CriseIT. Här var det kombinerat med samtidig videokonferens i Teams.

– Digitala stöd kan kombineras på en mängd olika sätt, säger John Sören Pettersson, CriseIT´s ansvarige för pilotövningar och professor i informatik. Vi har tidigare sett kommunala funktionsövningar där deltagarna varit samlade i en lokal på arbetsplatsen medan övningsmaterialet och rapporter från deltagarna funnits i det digitala systemet.

Pandemin har nu tvingat övningarna att ske helt på distans, även om videokonferens användes. Intressant nog valde övningsledarna på Locum att låta vissa moment vara individuella, men svaren som deltagarna skrev in diskuterades sedan i helgrupp.

– I andra övningar har individuella svar använts för att stödja ett asynkront övningsätt, så att vissa moment kan göras när den övande har tid över, medan endast något enstaka moment är synkront till exempel genom en chatt, säger John Sören Pettersson. Nu har alla vant sig vid att använda videokonferens på den egna datorn, vilket gör att synkrona moment lätt kan ske via sådana system.

Den övande organisationen var nöjd

– En välfungerande krisledning kräver regelbunden övning, säger Anders Gidrup, Locums säkerhetschef. När pandemin slog till med full kraft äventyrades den traditionella övningsverksamheten då vi inte kunde träffas för table top-övningar. Vi sökte då digitala lösningar som alternativ och fann ett forskningsprojekt på Karlstads universitet, CriseIT, som vi har inlett ett samarbete med.

Själva övningsinnehållet lades in i övningsverktyget av beredskapssamordnare Charlotte Marner tillsammans med John Sören Pettersson. Övningarna följde en mall som Locum brukar tillämpa för table top-övningar.

– Efter att har övat med verktyget är det min bestämda uppfattning att CriseIT´s övningskoncept väl möter våra krav och förväntningar på hur organisationer kan genomföra övningar på distans och samtidigt säkerställa en hög grad av inlärning, erfarenhetsutbyte och bibehållen förmåga att hantera oönskade händelser, säger Anders Gidrup.

Det finns alltid en mängd val som kan göras som har med det digitala stödet att göra. Locum går vidare under 2021 med digitala övningar, dels övningar baserad på den krisrapporteringsapp företaget använder, dels övningar baserade på CriseIT.

Foto: Locums bildarkiv
Locums Anders Gidrup ser fram emot fortsatt samarbete med CriseIT.

Julehilser fra CriseIT2


Vi vill på detta sätt önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år! År 2020 har varit speciellt för oss alla och förstås alldeles särskilt för er som jobbar med krishantering på lokal, regional och nationell nivå. Vi har fått bekräftat hur viktigt det är att ha en god krisberedskap och tyvärr också att det är svårt eller omöjligt att förbereda sig för allt. I projektet har vi om möjligt motiverats än mer i arbetet med att utveckla verktyg för effektiva krisövningar och metoder för förenklat övande.

Arbetet i CriseIT 2 fortskrider. I februari genomförde vi en demoövning i Charlottenberg som gav vär-defull input till projektet. Erfarenheterna från demoövningen har vi bland annat sammanfattat i en pedagogisk skrift med fokus på att öva i lärplattformen Canvas.

Övningsbanken


I maj och oktober genomförde vi distribuerade workshops där vi tog fram och vidareutveck-lade övningar till övningsbanken tillsammans med deltagare från olika organisationer. På grund av det rådande läget har vi annars i stor utsträckning fått fokusera arbetet i projektet på utveckling och forskning som inte kräver medverkan av er som jobbar i de mest berörda verksamheterna. Vi har bland annat testat våra IT-verktyg med studenter vid Høgskolen i Innlandet (DSS:et), med en svensk myndighet och ett svenskt företag (övningsverktyget i Canvas). I samband med detta utvecklar vi även våra metoder för att planera, genomföra och utvärdera digitala övningar.

Konferensen og arbet med Demoövning

Vid konferensen NEON (Nettverk for Organisasjonsforsking i Norge) i november var CriseIT välrepresenterat med två bidrag från projektet. I övrigt jobbar vi vidare med att sprida våra resultat och planerar bland annat för att publicera de första övningsunderlagen i övningsbanken i början av nästa år. Vi arbetar också för att kunna genomföra en Demoövning 2.0, denna gång i distribuerad form, under våren 2021.
Ett av våra partnerföretag har bytt namn! EON Reality Norway AS heter numera Fynd Real-ity AS. Företaget kommer bland annat fortsätta utvecklingen av sitt 3D-kartsystem DSS, byggd på AR/VR-plattformen CORE. Systemet används i Høgskolen i Innlandet utbildningar.

Projektledar

Från och med årsskiftet 2021 tar Erik Persson från Centrum för forsk-ning om samhällsrisker (CSR) vid Karlstads universitet över projektledarskapet på svensk sida. Detta är ett planerat byte eftersom projektet är ett samarbete mellan CSR och ämnet informatik. På norsk sida är Bjørn Tallak Bakken fortsatt projektledare.


Ett år återstår av CriseIT – ett projekt som öppnat dörrar för nya och spännande samarbeten, gemensam utveckling och forskning inom ett ytterst viktigt område. Vi ser fram emot att ”knyta ihop säcken” tillsammans nästa år!

God jul og et godt 2021!

Publikation om Canvas som plattform för digital krisövning

Publikation om Canvas som plattform för digital krisövning

Forskare inom CriseIT står som författare bakom ett kapitel i den sjätte rapporten om Utveckling av undervisning och examination i högre utbildning från Universitetspedagogiska enheten (UPE) vid Karlstads universitet. Kapitlet handlar om erfarenheter från en fallstudie inom CriseIT där lärplattformen Canvas testats och utvärderats som verktyg för digital krisövning.

Corona-pandemin har medfört ett kraftigt ökat fokus på olika digitala kommunikationsformer. Samtidigt är pandemins utdragna förlopp och genomgripande effekter i samhället det största testet av svensk och norsk krisberedskap och krisledning sedan andra världskriget. Just digital kommunikation och krisövning är ju i fokus i CriseIT: att, genom användandet av digitala verktyg, möjliggöra att kunna genomföra krisövningar oftare, enklare, mer flexibelt och oberoende av tid och plats.

Canvas är en välanvänd plattform för lärande som används vid en rad utbildningsinstitutioner i såväl Norge som Sverige, det var därför naturligt att valet föll på Canvas som testplattform för utvecklandet av digitala krisövningsverktyg i CriseIT. Kapitlets författare är verksamma inom projektet CriseIT vid Karlstads universitet, Sverige eller Høgskolen i Innlandet, Norge.

Våra resultat tyder på att det är relevant att fortsätta utveckla ett krisövnings­verktyg i Canvas. I stora drag tycks såväl Canvas som plattform som den aktuella övningen ha fungerat väl. Canvas upplevdes som enkelt att använda och upplevs även användbart vilket är en bra förutsättning för att ett krisövnings­verktyg i Canvas verkligen skulle bli använt i praktiken och kunna bidra till tids­besparingar och effektivisering av övnings­verksamhet.

Peter Bellström, Karlstads universitet, en av rapportförfattarna.

Referens och länk till bokkapitlet:

Bellström, P., Persson, E., Magnusson, M., Pettersson, J S., Wik, M., Venemyr, G O. & Hindersson, E. (2020) Canvas som plattform för digitala krisövningar: Några första resultat från en demonstrationsövning. In: Niklas Jakobsson och Carina Vikström (ed.), Kursdesign i Canvas: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2019 (pp. 11-42). Karlstad: Karlstads universitet

Läs mer:

  • UPE Rapporten Kursdesign i Canvas: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2019, hittar du här

CriseIT hadde en egen sesjon på NEON

CriseIT-teamet hadde en egen sesjon på den digitale konferanse Nettverk for Organisasjonsforsking i Norge (NEON) i november. Geir Ove Venemyr var sesjonsleder og både Geir Ove selv och John Sören Pettersson presenterte resultater fra nylig gjennomførte synkrone og askynkrone øvelser.

PPT framsida NEON 2020

Digital workshop om utvikling av digitale øvelser

Skärmavbild från workshop i mötesverktyget Zoom.

Workshopleder for CriseITs digitale workshop som ble gjennomført 5.oktober, Geir Ove Venemyr fra Høgskolen i Innlandet, sier fornøyd:

Work-shop’en denne gang gav oss mulighet til å videreutvikle øvelsene som er under utvikling. Vi kunne se på nye øvelser som er tilpasset AR-VR-teknologi, og diskutere sentrale forutsetninger for å lykkes med asynkrone øvelser. Diskusjonene fløt godt og vi kom virkelig et steg videre.

19 deltagare fra prosjektgruppen, prosjektets referansegruppe og behovseiere arbeidet sammen med å tilpasse flere øvelser til det AR-verktøyet som utvikles i Norge (DSS/XR-base). De diskuterte også de eksisterende øvelsene, og så på en ytterligere utvidelse av øvelsesbanken.

Øvelsesbanken

En viktig del av projektet består i å ta frem en håndfull øvelser som kan tilpasses og anvendes i ulike organisasjoner (den såkalte øvelsesbanken) og på den måten senke terskelen for å øve og bidra til forenklet øvingsplanlegging i for eksempel en kommune.

Så langt er det jobbet frem 5 øvelser som er på ulike stadier i utviklingsprosessen:

1.Kommunikasjonsøvelse

2.Diskusjonsøvelse –Skoleskyting

3.Diskusjonsøvelse -DDoS-angrep på kommune

4.Diskusjonsøvelse -Brann + større arrangement

5.Diskusjonsøvelse -Pandemi + togbrann

Fremgangsmåte workshoppen

Workshoppen i oktober startet med en demonstrasjon DSS/XR-base, AR-verktøyet som utvikles i Norge. Deretter ble deltakerne delt i grupper som videre bearbeidet øvelsenen. Fokus for de ulika gruppene var:

Videreutvikling av eksisterende øvelser

Tilpasse øvelser til AR-verktøyet

Incentiver for å øve asynkront – Terskler og barrierer

-Takk til alle som deltok i workshoppen, nå har vi gode forutsetninger for å videreutvikle de digitale øvelser, både med bruk av AR-verktøy og for å gjøre øvelsesbanken tilgjengelig for ulike organisasjoner.

CriseIT deltar i kampanjen Mitt Europa

Hva bidrar EU egentlig med i nærheten av der du bor?  Med CriseIT for eksempel!  Interreg-prosjektet CriseIT er finansiert med EU-midler og  utvikler metoder og verktøy for god kriseberedskap på tvers av grensen. CriseIT fokuserer på praktisk bruk av digitalt øvingsverktøy i organisasjoner og kommuner, slik at for eksempel Arvika og Hamar i fellesskap kan øve på en krise -uten å måte samles.  

For å vise hva vi driver og bidrar med i grenseregionen i Indre Skandinavia deltar CriseIT i den digitale kampanjen Mitt Europa. Her settes søkelys på forskjellige EU-prosjekter som har direkte effekt på innbyggerne.  Tidligere har Mitt Europa vært en uke med arrangementer, foredrag og åpent hus, men i forbindelse med Covid19 gjennomføres årets kampanje digitalt.

I Mitt Europas digitale kampanje-uke fra 28. september  til 4. oktober er CriseITs aktiviteter synlige på den samlende kampanjeside og på kartet. Vi kommer til å dele smådryp fra prosjektet og håper at vi gjennom å være aktivt når ut mot et større og kanskje nytt publikum i hele Europa.

Følg med på #mitteuropa og #euinmyregion for å finne ut om CriseITs aktiviteter og for se hva som skjer i resten av Europa!

Studenter øver på ’en krise i krisen’

Studenter øver på ’en krise i krisen’

Like før sommeren ble det gjennomført en digital kriseøvelse med masterstudenter på Høgskolen i Innlandet, Campus Rena. Overordnet hensikt var å øve en «krise i (Covid-19) krisen», og ha fokus på det sivil-militære samarbeidet. Øvelsen ble gjennomført i Learning Management System-verktøyet “Canvas”. Introduksjonen og oppsummeringen, den såkalte Hot wash up, ble gjort i konferanseverktøyet Zoom.

Formålet med denne diskusjonsøvelsen var blant annet å røfte utfordringer relatert til å håndtere 2 pågående kriser- i dette tilfelle et fiktivt togulykke og covid19-pandemien- samtidig og identifisere en kommunes ansvars- og myndighetsforhold knyttet til disse to krisene.

Kommunikasjon og ansvarsforhold

I tillegg skulle øvelsen betrakte utfordringer relatert til kommunikasjon og håndtering av SIV-MIL samarbeid og identifisere ansvars- og myndighetsforhold knyttet til et slikt samarbeid. Øvelsen skulle øke kunnskap og bevissthet rundt eget planverk, herunder beredskapsplaner for koordinering og samvirke, tilhørende tiltakskort og liaisonering. 

Interreg lyfter fram CriseIT som gott exempel

CriseITs huvudfinansiär är EU-programmet Interreg med syfte att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Interreg vill bland annat hantera gemensamma utmaningar och skapa nya möjligheter för samarbete över gränserna och CriseIT lyfts fram som ett bra exempel på detta. Vi kan ju inte annat än att hålla med:

Samarbete har aldrig tidigare varit lika viktigt som nu när utmaningarna är globala.

För att uppmärksamma Interregs 30-årsjubileum publiceras en artikelserie om goda grannar, ungdomar och ett grönt Europa. En artikel om CriseIT publicerades i serien inom temat ”alla har vi grannar”. Läs artikeln här: http://www.interreg-sverige-norge.com/criseit-2-implementing-future-crisis-management-training/

Här finns länkar till mer information om Interregs 30-årsjubileum:

https://interreg.eu/interreg-30-years-together/

http://www.interreg-sverige-norge.com/30-ar-av-framgangsrikt-samarbete-over-granser-grattis-interreg/

Interreg lyfter också CriseIT i sin genomföranderapport för 2019: http://www.interreg-sverige-norge.com/wp-content/uploads/2020/05/Det-svensk-norska-samarbetet-forts%C3%A4tter-2019.pdf

Coronapandemin gör digital krisövning mer aktuell än någonsin

”vi hadde hatt godt av å øve mer på kontinuitetsplanlegging; hvordan vi kan opprettholde krisehåndteringsevnen hvis sentrale resurser faller bort på grunn av sykdom eller karantene.

Mathias Johnsen, DSB

Våren 2020 har tydligare än någonting visat på behovet av digitala krisövningar. Arbetsplatser och skolor har i snabb takt behövt digitalisera sin verksamhet. Behovet av social distansering kvarstår och kan bli långvarigt. Digitala möten såväl som digitala krisövningar kan därför förväntas bli en naturlig del av vardagen.  Inom projektet har vi diskuterat effekterna av den pågående Coronapandemin och det faktum att Norge och Sverige valt olika sätt att hantera situationen. Vi konstaterade att det, åtminstone inledningsvis, har funnits en hög tilltro till respektive lands strategi i det egna landet. Båda länderna har också upplevt likartade problem kopplade till bristande beredskap och beredskapslager med mediciner och skyddsutrustning. Gemensamt är även den problematik som den stängda gränsen mellan Norge och Sverige medför för gränskommunerna, om än på olika sätt. 

Vad kan rådande situation lära oss om framtida krisövningsbehov? 

Krissituationer skapar unika möjligheter att identifiera förändrings- och övningsbehov i organisationer. De ofta smärtsamma erfarenheterna behöver omsättas i verksamhetsförändringar, uppdaterade krisplaner och i nya övningar. Förutom vikten av att samla in erfarenheter från krisberedskapsansvariga visar krisen på behovet av att öva lågintensiva händelser. Övningarna kan exempelvis handla om kontinuitetsplanering och uthållighet samt bortfall av resurser, till exempel i form av personal. Det finns även ett behov av att öva på ”kriser-i-krisen”. Vad händer exempelvis om det sker en stor översvämning eller skogsbrand under pågående pandemi? Att pröva och/eller utveckla krisledningsplanen i dessa frågor är relevant för många organisationer. Detsamma kan tänkas gälla att öva på scenarion som kräver kännedom om vilka restriktioner, regler och lagar som gäller i grannlandet.  Skulle CriseIT:s verktyg kunna bidra till de övningsbehov som nu upptäcks? Två reflektioner från våra diskussioner är att projektets digitala övningskoncept skapar goda möjligheter att öva på utdragna händelser eftersom interaktionen kan ske distribuerat och till och med asynkront. Övningar kan på så sätt vävas in i det dagliga arbetet under långa tidsperioder. Vidare skulle ett framtida användningsområde för de AR-lösningar som utvecklas i projektet kunna vara att öva på hur virus sprids i olika miljöer.  

”I stor grad handler det om at møtene har skjedd på digitale plattformer, men noen få kriseøvelser har blitt utsatt ettersom de krever fysisk oppmøte”

Amund Ole Flesvik Aeger Group og University of Nordland (Bodø, Nord-Norge)

”Det är också en ”trög” händelse ur min synvinkel så stabsarbete, beslutfattande etc har inte ställts på prov i samma utsträckning som om det hade varit en mer tidskritisk situation”

Elin Wolf, Karlstadregionens räddningstjänstförbund

CriseIT fortsätter att följa pandemins utveckling och är fortsatt öppna för dialog och samarbeten kring att utveckla digital krisövning som nu är mer aktuellt än någonsin.