Øvelsesbanken/Övningsbanken

Øvelsesbanken/Övningsbanken er et bibliotek av generiske øvelser for en digital plattform som vil legge til rette for samskaping, deling og erfaringsutveksling mellom aktører. Målet med «Øvelsesbank» var å utvikle et bibliotek av øvelser og øvelseskomponenter for digital kriseøvelse. Øvelsene er designet for kommunal kriseledelse, men kan også ha relevans for andre aktører med noe tilpasning.

Bruk av øvelsene

Øvelsesbanken presenteres som et Excel-dokument, der hver øvelse har fått sin fane. I tillegg eksisterer øvelsene i sin originale form, enten som DSS-fil for øvingsverktøyet CORE/DSS (XR) eller som egne emner i læringsplattformen Canvas. Slik øvelsene er presentert kan hele eller deler av øvelsene også benyttes i andre formater/øvelser eller som inspirasjon til nye øvelser.

I Excel-dokumentet finnes også øvingsmalen som egen fane. Denne kan benyttes til støtte for å planlegge egne øvelser.

Øvelsesbanken (version 21.02.22)

Øvelsesbanken inneholder 7 øvelser og består av øvelser både designet for læringsplattformen Canvas LMS og øvingsverktøyet CORE DSS.

De ulike øvelsene i øvingsbanken kan også lastes ned i .pdf-format gjennom tabellen under

Hendelsestype Scenario Øvelsesform Verktøy
1. Terror Skoleskyting Diskusjonsøvelse Canvas
2. Terror/bortfall av EKOM/strøm DDoS-angrep Diskusjonsøvelse Canvas
3. Ekstrem vær Skogbrann/
arrangement
Diskusjonsøvelse m/asynkront moment Canvas
4. Ekstremvær/
Bortfall av strøm
Strømbrudd/
Elavbrott
Diskusjonsøvelse Canvas
5. Terror/Bortfall av strøm kulde, bortfall av strøm Spill-/ Diskusjonsøvelse m/asynkront moment Canvas
6. Pandemi + transportulykke Togulykke + Siv-mil samarbeid Diskusjonsøvelse Canvas
7. Ekstremvær Flom Spill-/diskusjonsøvelse DSS

 

Øvingsmalen

Øvingsmalen kan brukes av treningsplanleggere som utgangspunkt for å utvikle nye øvelser. Øvelsesmalen på svensk og norsk finner du under de første fanene i excel-dokumentet Øvelsebanken.xls. Malene kan også lastes ned separat via lenkene nedenfor.

«Övningsmallen är ett fantastiskt verktyg som bidrar till att övningsplaneringen inte glömmer viktiga komponenter i planeringen så som övningsindikationer, förväntat utfall, utvärdering av delmoment etc. Om länets aktörer skapar övningar utifrån samma mall, kan vi normalisera tillvägagångssättet och skapa en samstämmighet i såväl planering som utvärdering.»

Emma Trobeck

Handläggare Risk och Säkerhet, Länsstyrelsen i Värmland

Kvalitetssäkring och förankring av övningsbankens och övningsmallens utforming och innehåll

I CriseIT2 gjennomførte vi flere workshops der vi gikk gjennom håndbøker/metodehefter, forskningsartikler og tidligere øvingsdokumentasjon. Dette resulterte i dokumentet ”Standard øvingsbank v 2.0”, som dannet grunnlaget for innholdet i øvelsesmalen. En bearbeidet versjon ble sendt på høring til behovseierne, samt noen andre relevante aktører høsten 2021. Vi mottok feed-back fra 5 instanser. I tillegg gjennomførte vi et møte med prosjektet GSS3 og koordinerte vår begrepsbruk. Kvalitetssäkring av övningsbankens utformning och innehåll har skett genom att behovsägare, studenter och olika referensgruppspersoner deltagit i förberedelse-, genomförande- och utvecklingsarbete/tilvaratagande av erfarenheterna från genomförda övningar.