En film om projektet CriseIT

Varför är det så viktigt med krisövning, och varför undersöker vi övning via digitala verktyg? I en här filmen berättar några av oss som deltar i projektet varför.


Save the date – Kickoff CriseIT 2 torsdag 9maj

Torsdagen den 9:e maj håller CriseIT kickoff för fas 2 av projektet på Scandic Hotell i Arvika kl. 10-16 (preliminärt).

Välkomna att inspireras, få information om status och framtidsplaner i projektet samt diskutera viktiga utvecklingsfrågor inom krisberedskap och hur digitala verktyg kan stötta krisövning på olika nivåer.

Deltagandet är kostnadsfritt men kräver anmälan. Anmäl dig senast den 26:e april via anmälningslänk: https://criseitkickoff2019.axacoair.se/

Mer information om programmet publiceras löpande på criseit.org/aktuellt samt i mail-utskick senare under våren.

Välkomna!

CriseIT-konferens 5 december

Kraven på samhällets förmåga att hantera kriser och stora olyckor ökar. Orsakerna är flera – nya typer av hot, ändrat säkerhetsläge, ett förändrat klimat samt ökat beroende och stor sårbarhet i vissa system. Övning är viktigt för hur väl samhället lyckas hantera en verklig krissituation, men det saknas ofta tid och resurser. Med nya virtuella verktyg kan man öva krishantering var som helst, när som helst, via datorn, surfplattan eller mobilen.

Om det här handlar forskningsprojektet CriseIT som nu bjuder in till konferens för att presentera projektresultat och inbjuda till diskussion om hur vi arbetar vidare.

Konferensen är kostnadsfri och det ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Mer information och senaste versionen av programmet hittar du på projektets webbplats: www.criseit.org 

Tid: 5 december, klockan 9:30 till 15:30

Plats: Scandic hotell, Arvika

Anmälningslänk: https://criseit_arvika_2018.axacoair.se/ 

Läs mer

 Projektet CriseIT – Preparing for Future Crisis Management är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Sverige-Norge, delområdet Inre Skandinavien, insatsområdet Innovativa miljöer.

Gränsöverskridande kommunikationsövning oktober 2018

Den 23-25 oktober genomfördes framgångsrikt en gränsöverskridande kommunikationsövning inom projektet CriseIT- Preparing for Future Crisis Management.

Två gränskommuner, en i Sverige och en i Norge, deltog i övningen genom ett tiotal personer som på olika sätt arbetar kommunikativt med krisberedskap. Den stora utmaningen inom övningen var, vid sidan av att det hela handlade om krisövning, helt naturligt att samverkan skulle ske över landsgränserna.

Övningsansvariga inom CriseIT är i stort mycket nöjda med hur övningen avlöpte. De berättar att flera utbildningar och en förövning genomförts under veckan fram till gränsövningen och att samarbetet med de medverkande kommunerna då fungerat mycket väl, något som ses som helt avgörande för att själva gränsövningen också skulle fungera så bra som den faktiskt gjorde.

I slutet av övningen fyllde övningsdeltagarna i ett utvärderingsformulär vilket nu, tillsammans med uppföljningar med deltagarna i intervjuform, ligger till grund för utvärderingen som sker inom CriseIT. Övningsansvariga ser redan nu flera tydliga lärdomar som kan användas till grund för såväl framtida övningar som forskning.

CriseIT deltar i NEON-konferansen

CriseITs Monika Magnusson og Bjørn T. Bakken leder en sesjon: Beredskap krisehåndtering og samfunnssikkerhet i NEON-konferansen den 21-22 november. I samme sesjon presenteres et paper produsert i CriseIT.

NEON Konferansen i 2018 har fått tittelen Innovasjon i organisasjoner – utfordringer og muligheter og vil bli arrangert av Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i innlandet (HINN). Selve konferansen vil bli avhold på Lillehammer av den nyfusjonerte høgskolen, som har et av landets største organisasjons- og ledelsesmiljøer.  NEON-konferansen 2018 vil bli det første store, felles samarbeidsprosjektet for dette nye instituttet.

Les mer:

CriseIT webinar: Forskning om krisövning

Inom ramen för projektet CriseIT – Preparing for Future Crisis Management genomför vi ett distribuerat forskningsseminarium/webinar med syfte att utbyta erfarenheter kring pågående forskning inom forskningsfältet krisövningar. Webinariet arrangeras i samarbete mellan Karlstads universitet, Mittuniversitet och Högskolan i Skövde.

Under webinariet får vi ta del av korta presentationer som ger inblick i aktuell forskning vid de deltagande lärosätena. Det finns även utrymme att ställa frågor och utbyta erfarenheter i samband med presentationerna. Vi avslutar dagen med att diskutera intresse av fortsatta seminarier.

Seminariet äger rum i mötesverktyget Zoom. Om ni inte har Zoom installerat på er dator går det utmärkt att ansluta via sin webbläsare. Vi börjar mötet med att kort gå igenom central funktionalitet i verktyget. Det går utmärkt att bara lyssna, och bara lyssna på delar av seminariet om man vill.

Tid: Fredagen den 9 november klockan 9:00 – 12:00

Plats: https://kau-se.zoom.us/my/monika.magnusson

Anmäl dig gärna innan så att vi vet att du vill vara med via: http://criseit9nov.axacoair.se/

 

Läs mer

CriseIT arrangerar idésprint om digitaliserad krisberedskap

Idésprint är en speedcasetävling där studentlag tävlar om att lösa ett företags eller en organisations problem. Den här omgången av Idésprint samarrangeras av projektet CriseIT och problemet som ska lösas är kopplat till digitalisering av samhällets krisberedskap.

När: 8 oktober 2018, kl 12:00-17:00
Var: Innovation Park, vid Karlstads universitet, Karlstad, Sverige

Medverkan i Idésprint kräver inga förkunskaper och välkomnar studenter från många olika inriktningar. Det är begränsat antal platser och efter ansökan meddelas via mail om sökande fått en plats.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Drivhuset och Karlstads universitet genom projektet CriseIT.

 

CriseIT-forskning presenterat på konferens

I början av projektet genomfördes en intervjustudie av nuvarande krisövningspraktik, förändringsbehov och attityder till IT-verktyg inom 16 organisationer. Kartläggningen har tidigare sammanfattats i en rapport och nu även i en forskningsartikel. Artikeln med titeln “Information Systems for Disaster Management Training: Investigating User Needs with a Design Science Research Approach” presenterades den 21 maj vid konferensen ISCRAM 2018 i Rochester, USA. Konferensen riktar sig till såväl forskare som praktiker och fokuserar på användningen av olika former av IT inom krisberedskapsområdet.

CriseITs projektledare Monika Magnusson presenterade artikeln på konferensen

Artikeln som är skriven av Monika Magnusson, Lars Nyberg och Malin Wik slår fast att det finns en god samsyn inom de studerade organisationerna om såväl problem som möjligheter. IT-verktyg ses som en intressant möjlighet att kunna komplettera nuvarande övning/träning och underlätta planeringen av övningar. Verktygen bör underlätta samarbete och återanvändning av övningar och utbildningar. Respondenterna efterfrågar även lösningar som innebär att övningsdeltagarna kan öva vid olika tidpunkter och skilda geografiska platser.

Konferensen innebar många intressanta diskussioner och intressanta kontakter inom området.

 

Läs mer

Hallå där, Redpill-Linpro!

Vi som arbetar inom CriseIT känner till att det är ett samverkansprojekt med många spännande aktörer som arbetar på många olika sätt med projektets olika delar. Ett exempel är företaget Redpill-Linpro i Karlstad där praktikanten Sebastian Telégin arbetat med att utveckla speciallösningar till den Worpress-lösning som används för ett av CriseITs krisövningsverktyg.

“Det har varit roligt att vara del av ett större projekt. En passande praktikuppgift då jag fått arbeta med nya programspråk och haft nytta av tidigare kurser. Bra stöd från företaget Redpill och bra kommunikation med Karlstads universitet och företaget Information Design som varit produktägare och kravställt via Trello.com.”, säger Sebastian.

Arbetet han utfört under sin pratikperiod är att han utvecklat speciallösningar till den WordPress-lösning som vi använder för ett av våra verktyg i CriseIT. Speciallösningarna består i att modifiera befintliga plugins samt tema samt till viss del även egenutveckling av nya plugins. Sebastian arbetar nu vidare på timme i projektet med det han utvecklade under sin praktikperiod.

Vi frågade Fredrik Svensson som är Regional Manager på Redpill-Linpro AB i Karlstad och Göteborg om företagets engagemang i projektet.

“Vi på Redpill Linpro tycker att det är intressant att engagera oss i CriseIT projektet av flera olika anledningar. Till att börja med handlar projektet om ett väldigt aktuellt och angeläget ämne – förberedelse för krishantering – som vi tycker att det är intressant och spännande att utforska. I tillägg tycker vi också att det är viktigt för oss som lokal verksamhet i Karlstadsregionen att på olika sätt samverka med Karlstads Universitet för att långsiktigt öka regionens konkurrenskraft och innovationsförmåga. CriseIT projektet är ett exempel på hur vi samarbetar inom forskning, utöver det är vi också aktiva i SNITS och jobbar tillsammans med studenter inom praktikplatser och examensarbeten.”, säger Fredrik

Stort tack! Spännande att höra mer om vad ni jobbar med i CriseIT!

 

Läs mer

Spännande föreläsning och utställning om krisberedskap

Som del av den nationella Krisberedskapsveckan 2018 – stärkt beredskap och bättre riskkommunikation, samarrangerade Interreg-projektet CriseIT, Centrum för klimat och säkerhet, ämnet risk- och miljöstudier på Karlstads universitet och Karlstads universitets säkerhetsfunktion, tisdagen den 29 maj en öppen föreläsning och utställning om krisberedskap. Aktiviteten som var en del av den nationella krisberedskapsveckan, en årligt kampanj som startats på initiativ av myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samlade ett trettiotal personer från akademi, myndighet och näringsliv.

 

  • Vi fick lyssna till spännande föredrag från Emmelie Andersson, analytiker på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan i Stockholm. Emmelie gav oss en historisk inblick i Sveriges krisberedskap som mynnade ut i dagens planer på att återuppbygga och vidmakthålla ett fullt fungerande totalförsvar.
  • Sebastian Karlsson gav oss ett medborgarperspektiv på krisberedskap och tyngde på att krisberedskap också handlar om att förändra sitt tänkande. Vi behöver ta möjliga kriser på allvar utan att för den sakens skull gå runt och vara förlamade av rädsla.
  • Jan Gambring, säkerhetschef på Karlstads universitet berättade om krishantering ur universitetets perspektiv. Jan gav oss exempel på olika typer av händelser som inträffat och kan tänkas inträffa och hur man arbetar med dessa från universitetets sida.

I utställningsytan fanns möjligheten att prova på ett av de digitala verktyg som tagits fram inom projektet CriseIT, ett interregprojekt där parter från Sverige och Norge samverkar med syftet att utveckla digitala verktyg, metoder och tillvägagångssätt under visionen ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet i inre Skandinavien.

Vi som bjöd in till dagen är:

  • Projektet CriseIT, ett interregprojekt där parter från Sverige och Norge samverkar med syftet att utveckla digitala verktyg, metoder och tillvägagångssätt under visionen ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet i inre Skandinavien. Läs mer på projektets hemsida www.criseit.org
  • Centrum för klimat och säkerhet, CCS, ett forskningscenter på Karlstads universitet med fokus på nyckelområden som naturhot, sårbarhet, riskhantering och samhällsstyrning. Läs mer på CCS hemsida www.kau.se/ccs
  • Ämnet Risk- och miljöstudier på Karlstads universitet, med utbildningar inom risk och miljöområden på grundnivå, avancerad nivå och som forskarstudier. Läs mer på ämnets hemsida www.kau.se/risk-och-miljostudier
  • Karlstad universitets säkerhetsfunktion som ansvarar för säkerhetsarbetet på universitetet. Läs mer om säkerhet på Karlstads universitet här.

Om krisberedskapsveckan 2018

Aktiviteten är del av den nationella krisberedskapsveckan, en årligt kampanj som startats på initiativ av myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Krisberedskapsveckan syftar till att öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap. Årets Krisberedskapsvecka arrangeras från den 28 maj till den 3 juni.