Växande behov av digitala krisövningar

Växande behov av digitala krisövningar

Samarbetet i projektet ”CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management” på Karlstads universitet och Høgskolen Innlandet visade sig spela en viktig roll för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring digitalisering av krisövningar.

Projektet har bland annat resulterat i en mindre övningsbank – ett digitalt bibliotek av övningar relevanta för gränsregioners behov, en rapport som redogör för och diskuterar utmaningar och möjligheter med digitala övningar och ett flertal vetenskapliga publikationer.

Det är tydligt att det finns ett växande behov av att diskutera och lära mer och de olika intressenterna i projektet har uttryckt önskemål om att nätverket kring CriseIT och att digitalisering av krisövningar ska leva vidare

Emelie Hindersson, koordinator för CriseIT och Centrum för forskning om samhällsrisker, Karlstads universitet.

Nu går CriseIT-samarbetet in i en ny fas. Medan arbetet med att söka ny projektfinansiering pågår kommer fortsatt arbete med att utveckla forskning och gemensamma resurser som underlättar för organisationer att öva mer och för företag att utveckla nya tjänster på området att ske i nätverksform.

Vi tror att CriseIT har en viktig roll som gränsregional nod för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring digitalisering av krisövningsområdet. CriseIT kan som oberoende aktör samla krisberedskapsansvariga organisationer med företag och forskare, det är inte givet vem som annars ska göra detta.

Monika Magnusson, en av projektledarna och docent i Informatik, Karlstads universitet

Digitala lösningar

Projektet har lett fram till flera nya resurser som underlättar vid en krisövning. Projektet har också kunnat stötta organisationer att pröva nya, virtuella övningsmetoder. Det har varit märkliga år när pandemin gjorde att arbetet i projektet fick en delvis annan form än planerat

Vi har under långa perioder inte kunnat mötas över landsgränsen. Vi har nästan känt oss lite lurade på de möten, workshops och konferenser som alltid är givande men som inte kunnat genomföras. Det känns lite snopet att projektet är slut redan!

Bjørn Tallak Bakken, en av projektledarna och Førsteamanuensis Institutt for organisasjon, ledelse, styring, Høgskolen Innlandet

Samtidigt är de som arbetat i projektet nöjda över det som faktiskt gick att genomföra och att projektets mål uppnåddes.

Vi har levt som vi lär med digitala mötesplatser och det har överlag fungerat bra. Särskilt roligt var att vi kunde genomföra slutkonferensen med deltagare från båda länderna på plats i Arvika och på Zoom. Det var härligt att få knyta ihop säcken tillsammans.

Monika Magnusson, en av projektledarna och docent i Informatik, Karlstads universitet

I framtiden ser projektgruppen ett ökat intresse för distribuerade övningar digitalt – ett intresse som de tror kommer fortsätta öka de närmaste åren. Det finns många frågor kvar att lösa och spännande möjligheter med ny teknik som AI och VR. Samtidigt är det viktigt att behoven får stå i fokus – inte tekniken.

Fakta

CriseIT 2 genomfördes mellan 2019-2021 med målsättningen att bidra med kunskaper och verktyg som underlättar en fortsatt digitalisering av krisövningsområdet och ett utökat gränsregionalt samarbete kring krisberedskap i gränsregionen Innlandet-Värmland. Projektet finansierades till lika stora delar av projektets parter och EUs Interreg Sverige-Norge program, Inre Skandinavien. CriseIT 2 var en fortsättning på projektet Preparing for Future Crisis Management som genomfördes 2016-2018.

Här hittar du alla resultat och mer information om projektet: https://www.criseit.org/resultat/

Lyckad slutkonferens för CriseIT2

Den 18 november 2021 träffades projektparter och behovsägare från Norge och Sverige för slutkonferens i projektet CriseIT2. Målgrupp för konferensen var intresserade av digitalisering av krisberedskap och -hantering inom såväl offentlig som privat sektor och inom forskning såväl som praktisk tillämpning. Konferensen samlade 30-talet deltagare på plats i Arvika och 10-talet digitalt uppkopplade via webb. Representanter för projektgrupp, behovsägare och nationell- och regionala myndigheter på både norsk och svensk sida deltog. 

Konferensen bjöd på information och resultat på temat Digital krisövning som resurseffektivt komplement till ordinarie övningsverksamhet och summerade arbetet och lärdomar från CriseIT 2, där vi trots, men också motiverade av Corona-pandemin som visade på en annan styrka med att öva digitalt, hunnit med en hel del:

Tidslinje över aktiviteter i CriseIT 2.

Deltagarna fick testa digitala verktyg för krisledning, diskutera viktiga utvecklingsfrågor inom området digitalisering av krisberedskap. Som bonus fick deltagarna också svaret på frågan om de var lika smarta som en masterstudent på Rena inom området krisberedskap.

Det blev tydligt att deltagarna, liksom projektgruppen, uppskattade att äntligen få träffas fysiskt, det vittnade såväl sorlet under pauserna och engagemanget i övningar och kommentarer om.

Coronapandemin har ju verkligen visat på vikten av att kunna öva, även under pågående kris och när det inte går att samlas fysiskt. Vi är jätteglada att vi nu kunde träffas över gränsen igen för första gången på nästan två år, säger Erik Persson, projektledare.

Efter lunchen fick konferensdeltagarna vara med om en demonstration av en övning, hämtad från CriseITs under projektet framtagna övningsbank, i verktyget Core DSS. 

Knut Henrik Aas, CEO på Fynd reality (http://www.fyndreality.com) demonstrerar hur VR-anslutna och PC-användare ineteragerar i krisövningsverktyget CORE-DSS. Foto: CriseIT.

Som avslutning diskuterades hur projektets resultat ska förvaltas och hur resultaten fortsatt ska komma till nytta för nuvarande och framtida målgrupper. Vi diskuterade också vägar framåt för digital krisövning, i Sverige och Norge samt när det gäller fortsatt gränsöverskridande samverkan inom området.

Det är tydligt att det finns ett växande behov av att diskutera och lära mer om digitalisering av krisövning och nu när projektperioden tar slut vid årsskiftet är vi alla som deltagit på konferensen och andra som deltagit i CriseIT-projektet på olika sätt viktiga aktörer för att nätverket kring CriseIT och digitalisering av krisövning ska leva vidare. 

Vi passar på att tacka alla deltagare för er medverkan på slutkonferensen och för ert värdefulla arbete inom området!

Rapportsläpp

Som del av resultatredovisningen i projektet CriseIT2 lanserade projektgruppen under projektets slutkonferens rapporten ”Digitalisering av krisövning – erfarenheter från CriseIT-projekten”. 

Rapporten syftar till att på ett lättillgängligt sätt redogöra för och diskutera utmaningar och möjligheter med digitala övningar och summerar många lärdomar om digital krisövning från sex års arbete under de båda CriseIT-projekten, med speciell tyngdpunkt på den utveckling som skett i CriseIT2.

Med rapporten sammanfattar vi våra erfarenheter från CriseIT-projekten och ger exempel på hur digitala krisövningar kan användas, säger Monika Magnusson, delprojektledare.

Rapporten beskriver metodiska arbetssätt för design, genomförande och utvärdering av digitala krisövningar samt några perspektiv på implementering av digital övningsmetodik i organisationer. 

I många organisationer finns det en önskan och en medvetenhet om behoven av att öva mer än vad som görs i nuläget, säger Erik Persson, projektledare för CriseIT. Digitala verktyg är ett sätt att göra det möjligt att öva oftare med lägre resursåtgång och kortare tid för planering och genomförande.

Målgrupp för rapporten är de som arbetar med krisberedskap i offentlig eller privat verksamhet och som önskar lära sig mer om möjligheten att digitalisera sin övningsprocess.


Rapporten hittar du i digital version genom följande länk:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-87107

Välkomna på CriseIT2 slutkonferens

Vi ska göra bokslut över vad vi åstadkommit, diskutera framtidens övningar, och demonstrera (med din delaktighet) de verktyg som tagits fram under projektets gång. Det finns möjlighet att närvara digitalt för den som inte har möjlighet att resa.

Erik Persson, CriseIT projektledare

Tid: Den 18 november 2021, klockan 9:30-15:00 (kaffe från 9:00)
Plats: Arvika, konferensanläggning Ritz, Hamngatan 12 eller digitalt via Zoom

Välkomna att inspireras, få information om resultat från projektet, testa digitala verktyg för krisledning samt diskutera viktiga utvecklingsfrågor inom digitalisering av krisberedskap.
Målgrupp för konferensen är alla som är intresserade av digitalisering av krisberedskap och -hantering inom såväl offentlig som privat sektor och inom forskning såväl som praktisk tillämpning.

Programmet:

  • Vad har vi gjort i CriseIT2? Presentation och demonstrationer av projektresultat. Bland annat övningsbanken.
  • Prova på övning i digitalt övningsverktyg
  • Hva nå? Framåtspaning

Konferensen är kostnadsfri och det ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch för er som deltar på plats.

Anmälningslänk: https://criseit2slutkonferens.axacoair.se/.
Din anmälan tar vi gärna emot innan 29 oktober.

Mer information om deltagandet:

Deltagande på konferensen kan ske på plats i Arvika eller på distans via Zoom. om du väljer att delta via Zoom kommer länk till konferensen att skickas ut när datumet närmar sig.

Här är länk om du är nyfiken på Ritz konferensanläggning:
https://www.arvika.se/upplevaochgora/kultur/ritz.4.1c07ab15150798a800a8008b.html

Den ligger centralt i Arvika, nära tåg- och busstation.

Om du önskar boka hotellövernattning i Arvika kan vi till exempel rekommendera de här hotellen: 

Scandic Arvika Till deras hemsida

Clarion Collection Hotel Bristol Till deras hemsida

Kontakt: emelie.hindersson@kau.se

Uppsats om behovet av mobilapplikationer för frivilligas insatser vid kriser

Informatikstudenten Patrik Pedersen har i skrivit en uppsats ”Mobila applikationer för att koordinera frivilligas krisarbete: En behovsanalys av möjligheter och utmaningar”. Patrik var med i en idésprint som CriseIT arrangerade i samarbete med Drivhuset och ingick i den vinnande (tvärvetenskapliga) gruppen. I uppsatsarbetet har han byggt vidare på idésprintens tema och har funnit att det kan finnas ett behov av en mobilapplikation för att koordinera frivilliga insatser vid en kris men också att det finns utmaningar i förvaltning av applikationen och samt att tekniska hjälpmedel i form av mobilappar ska accepteras av slutanvändarna.

CriseIT hjälper företag öva på kris under pandemin

Många undersökningar som har gjorts runt om i landet visar hur pandemin påskyndat digitaliseringen hos svenska företag. Visionen för CriseIT stämmer väl överens med den digitalisering som nu sker i rekordfart. Att utveckla ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet, nu och i framtiden, ligger helt rätt i tiden.

Den 14 och 15 december försvann fjärrvärmen på ett stort sjukhus…
Det var i alla fall scenariot för ett par övningar som genomfördes med CriseIT 2, där två avdelningar hos företaget Locum, som förvaltar flera sjukhus, fick öva på med det övningskoncept som utvecklats inom CriseIT. Här var det kombinerat med samtidig videokonferens i Teams.

– Digitala stöd kan kombineras på en mängd olika sätt, säger John Sören Pettersson, CriseIT´s ansvarige för pilotövningar och professor i informatik. Vi har tidigare sett kommunala funktionsövningar där deltagarna varit samlade i en lokal på arbetsplatsen medan övningsmaterialet och rapporter från deltagarna funnits i det digitala systemet.

Pandemin har nu tvingat övningarna att ske helt på distans, även om videokonferens användes. Intressant nog valde övningsledarna på Locum att låta vissa moment vara individuella, men svaren som deltagarna skrev in diskuterades sedan i helgrupp.

– I andra övningar har individuella svar använts för att stödja ett asynkront övningsätt, så att vissa moment kan göras när den övande har tid över, medan endast något enstaka moment är synkront till exempel genom en chatt, säger John Sören Pettersson. Nu har alla vant sig vid att använda videokonferens på den egna datorn, vilket gör att synkrona moment lätt kan ske via sådana system.

Den övande organisationen var nöjd

– En välfungerande krisledning kräver regelbunden övning, säger Anders Gidrup, Locums säkerhetschef. När pandemin slog till med full kraft äventyrades den traditionella övningsverksamheten då vi inte kunde träffas för table top-övningar. Vi sökte då digitala lösningar som alternativ och fann ett forskningsprojekt på Karlstads universitet, CriseIT, som vi har inlett ett samarbete med.

Själva övningsinnehållet lades in i övningsverktyget av beredskapssamordnare Charlotte Marner tillsammans med John Sören Pettersson. Övningarna följde en mall som Locum brukar tillämpa för table top-övningar.

– Efter att har övat med verktyget är det min bestämda uppfattning att CriseIT´s övningskoncept väl möter våra krav och förväntningar på hur organisationer kan genomföra övningar på distans och samtidigt säkerställa en hög grad av inlärning, erfarenhetsutbyte och bibehållen förmåga att hantera oönskade händelser, säger Anders Gidrup.

Det finns alltid en mängd val som kan göras som har med det digitala stödet att göra. Locum går vidare under 2021 med digitala övningar, dels övningar baserad på den krisrapporteringsapp företaget använder, dels övningar baserade på CriseIT.

Foto: Locums bildarkiv
Locums Anders Gidrup ser fram emot fortsatt samarbete med CriseIT.

Julehilser fra CriseIT2


Vi vill på detta sätt önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år! År 2020 har varit speciellt för oss alla och förstås alldeles särskilt för er som jobbar med krishantering på lokal, regional och nationell nivå. Vi har fått bekräftat hur viktigt det är att ha en god krisberedskap och tyvärr också att det är svårt eller omöjligt att förbereda sig för allt. I projektet har vi om möjligt motiverats än mer i arbetet med att utveckla verktyg för effektiva krisövningar och metoder för förenklat övande.

Arbetet i CriseIT 2 fortskrider. I februari genomförde vi en demoövning i Charlottenberg som gav vär-defull input till projektet. Erfarenheterna från demoövningen har vi bland annat sammanfattat i en pedagogisk skrift med fokus på att öva i lärplattformen Canvas.

Övningsbanken


I maj och oktober genomförde vi distribuerade workshops där vi tog fram och vidareutveck-lade övningar till övningsbanken tillsammans med deltagare från olika organisationer. På grund av det rådande läget har vi annars i stor utsträckning fått fokusera arbetet i projektet på utveckling och forskning som inte kräver medverkan av er som jobbar i de mest berörda verksamheterna. Vi har bland annat testat våra IT-verktyg med studenter vid Høgskolen i Innlandet (DSS:et), med en svensk myndighet och ett svenskt företag (övningsverktyget i Canvas). I samband med detta utvecklar vi även våra metoder för att planera, genomföra och utvärdera digitala övningar.

Konferensen og arbet med Demoövning

Vid konferensen NEON (Nettverk for Organisasjonsforsking i Norge) i november var CriseIT välrepresenterat med två bidrag från projektet. I övrigt jobbar vi vidare med att sprida våra resultat och planerar bland annat för att publicera de första övningsunderlagen i övningsbanken i början av nästa år. Vi arbetar också för att kunna genomföra en Demoövning 2.0, denna gång i distribuerad form, under våren 2021.
Ett av våra partnerföretag har bytt namn! EON Reality Norway AS heter numera Fynd Real-ity AS. Företaget kommer bland annat fortsätta utvecklingen av sitt 3D-kartsystem DSS, byggd på AR/VR-plattformen CORE. Systemet används i Høgskolen i Innlandet utbildningar.

Projektledar

Från och med årsskiftet 2021 tar Erik Persson från Centrum för forsk-ning om samhällsrisker (CSR) vid Karlstads universitet över projektledarskapet på svensk sida. Detta är ett planerat byte eftersom projektet är ett samarbete mellan CSR och ämnet informatik. På norsk sida är Bjørn Tallak Bakken fortsatt projektledare.


Ett år återstår av CriseIT – ett projekt som öppnat dörrar för nya och spännande samarbeten, gemensam utveckling och forskning inom ett ytterst viktigt område. Vi ser fram emot att ”knyta ihop säcken” tillsammans nästa år!

God jul og et godt 2021!

Publikation om Canvas som plattform för digital krisövning

Publikation om Canvas som plattform för digital krisövning

Forskare inom CriseIT står som författare bakom ett kapitel i den sjätte rapporten om Utveckling av undervisning och examination i högre utbildning från Universitetspedagogiska enheten (UPE) vid Karlstads universitet. Kapitlet handlar om erfarenheter från en fallstudie inom CriseIT där lärplattformen Canvas testats och utvärderats som verktyg för digital krisövning.

Corona-pandemin har medfört ett kraftigt ökat fokus på olika digitala kommunikationsformer. Samtidigt är pandemins utdragna förlopp och genomgripande effekter i samhället det största testet av svensk och norsk krisberedskap och krisledning sedan andra världskriget. Just digital kommunikation och krisövning är ju i fokus i CriseIT: att, genom användandet av digitala verktyg, möjliggöra att kunna genomföra krisövningar oftare, enklare, mer flexibelt och oberoende av tid och plats.

Canvas är en välanvänd plattform för lärande som används vid en rad utbildningsinstitutioner i såväl Norge som Sverige, det var därför naturligt att valet föll på Canvas som testplattform för utvecklandet av digitala krisövningsverktyg i CriseIT. Kapitlets författare är verksamma inom projektet CriseIT vid Karlstads universitet, Sverige eller Høgskolen i Innlandet, Norge.

Våra resultat tyder på att det är relevant att fortsätta utveckla ett krisövnings­verktyg i Canvas. I stora drag tycks såväl Canvas som plattform som den aktuella övningen ha fungerat väl. Canvas upplevdes som enkelt att använda och upplevs även användbart vilket är en bra förutsättning för att ett krisövnings­verktyg i Canvas verkligen skulle bli använt i praktiken och kunna bidra till tids­besparingar och effektivisering av övnings­verksamhet.

Peter Bellström, Karlstads universitet, en av rapportförfattarna.

Referens och länk till bokkapitlet:

Bellström, P., Persson, E., Magnusson, M., Pettersson, J S., Wik, M., Venemyr, G O. & Hindersson, E. (2020) Canvas som plattform för digitala krisövningar: Några första resultat från en demonstrationsövning. In: Niklas Jakobsson och Carina Vikström (ed.), Kursdesign i Canvas: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2019 (pp. 11-42). Karlstad: Karlstads universitet

Läs mer:

  • UPE Rapporten Kursdesign i Canvas: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2019, hittar du här

CriseIT hadde en egen sesjon på NEON

CriseIT-teamet hadde en egen sesjon på den digitale konferanse Nettverk for Organisasjonsforsking i Norge (NEON) i november. Geir Ove Venemyr var sesjonsleder og både Geir Ove selv och John Sören Pettersson presenterte resultater fra nylig gjennomførte synkrone og askynkrone øvelser.

PPT framsida NEON 2020