Universitetsstudenter involverade i CriseIT

CriseIT involverar flera företag och kommuner, både på den svenska och den norska sidan. Involverade är också studenter på olika nivåer i sin utbildning vid Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet. Denna höst deltar Elin Nilsson genom en kurs på masterprogrammet i informatik vid Karlstads universitet.

– Jag har ju tidigare deltagit i ett EU-projekt på datavetenskap, så jag tyckte det lät spännande att kunna gå en kurs där man deltar i ett forskningsprojekt i informatik. Jag får lära mig en hel del om sekretess vid hantering av forskningsdata, men också de praktiska detaljerna när man kör pilotövningar med olika organisationer. Det är andra problem som dyker upp jämfört med vanliga användartester. 

Handledare är John Sören Pettersson som också är involverad i CriseIT.

Pilotövning pågår inom statlig organisation

Just nu pågår en pilotövning inom en statlig organisation. Detta är tredje gången denna organisation genomför en liten övning med hjälp av CriseITs övningskoncept med i huvudsak asynkron kommunikation där deltagare beskriver sina roller och arbetar fram lägesbild och åtgärdsplan. Men de båda tidigare gångerna har säkerhetssamordnaren bara övat med en annan person, nämligen ledaren av en organisation som verkar inom säkerhetssamordarens myndighet.

Denna gång är några fler inblandade för att fler inom myndigheten ska kunna diskutera en krissituation tillsammans med krishanteringssamordnaren i den andra organisationen.

För mer information, kontakta John Sören Pettersson john_soren.pettersson@kau.se

Forskningsartikel presenterad vid konferensen EGOV-CeDEM ePart 2019

En norsk-svensk forskningsartikel med titeln Digitalizing Crisis Management Training presenterades vid konferensen EGOV-CeDEM-ePart 2019 i September (mer info och länk till fulltext). Artikeln, som samförfattats av Monika Magnusson, Geir Ove Venemyr, Peter Bellström och Bjørn Tallak Bakken, presenterar de fyra övningsverktyg/-prototyper som hitintills tagits fram i CriseIT. Artikeln beskriver också kort designprocessen bakom och tidigare forskning inom området. Läs artikelns abstract här (pdf).

Studie presenterad på forskningskonferensen ISD 2019

Peter Bellström och Erik Persson har presenterat forskning inom ramen för CriseIT på the International Conference on Information Systems Development (ISD) 2019, arrangerat av the Higher Institute for Electronics and Digital Training (ISEN Yncréa Méditerranée). Konferensen ägde rum i Toulon, Frankrike, 28-30 augusti 2019.

Presentationen baserades på en studie om en genomförd övning i CriseIT’s krisövningsverktyg under 2018, i syfte att utvärdera och utveckla de kravställningar som verktyget är baserat på. Peter Bellström, Erik Persson och Monika Magnusson har samförfattat studien med titeln “Elaborating Requirements for a Digital Crisis Training Tool: Findings from a Pilot Study” (abstract och länk till fulltext). Studien visar bl.a. att en övnings takt, antal övade och antal asynkrona och synkrona moment hänger ihop med ramarna (vad som är möjligt/genomförbart) för digital krisövning –ramar som för CriseIT’s del ställer krav på djupare studier.

Målgruppen för konferensen var andra forskare som bl.a. jobbar i skärningen informatik och datavetenskap.

MSBs Samverkansseminarium 2019

Den 28-29 maj genomför MSB årets samverkansseminarium:

“Välkommen till ett seminarium speciellt för dig som verkar inom krishanteringssystemet på lokal, regional och nationell nivå.

Samverkansseminariet anordnas i samarbete med Kunskapsplattform ledning och är ett återkommande arrangemang för att lyfta fram samverkans- och ledningsfrågor.

Här presenteras erfarenheter från inträffade händelser, nationellt och internationellt, aktuella projekt och forskning inom området.

Syftet är att bygga broar mellan forskning, utveckling, utbildning och praktisk verksamhet. Det är en mötesplats för att skapa och upprätthålla nätverk där aktörer inom området kan mötas och diskutera aktuella frågor.”

Läs mer här.

Kickoff för CriseIT 2 i Arvika

Den 9 maj hade vi kickoff CriseIT 2. Under dagen träffades ett 30-tal projektmedlemmar och andra intressenter för att knyta kontakter, planera inför framtida aktiviteter inom projektet och lyssna på föredrag.

  • Peter De Souza från Høgskolen i Innlandet reflekterade kring gränser, gränsöverskridanden och gränsen som samhällsfenomen. Mycket passande och tankeväckande tema i ett gränsöverskridande Interreg-projekt som CriseIT!
  • Helena Carlsson från Örebro kommun talade om övningar med många intressanta exempel från verkliga krissituationer samt hur övningar kan genomföras på ett bättre sätt och hur digitala övningar kan komplettera konventionella övningar.
  • Geir Ove Venemyr från Høgskolen i Innlandet, delprojektledare för delprojekt 1 där en övningsbank ska byggas upp, höll i en workshop kring övningsinnehåll och förmågor.

Dagen avslutades med en “gå-fika” där projektets olika verktyg och relaterade aktiviteter visades upp och kunde provas av alla kickoffdeltagare.

Tack till alla er som kom!

Norsk-svensk/svensk-norsk parlör inom övningsplanering

Inom CriseIT har en parlör inom övningsplanering och krisövning tagits fram för att underlätta vid samarbete över den norsk-svenska gränsen. Parlören är uppdelad på krishantering och på övningsplanering.

innehåller svenska ord som kan användas vid övningsplanering och -utvärdering, samt norska ord som brukes hved planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser.

innehåller svenska och norska ord som kan förekomma i övning av krisberedskap och krishantering. Parlören går åt båda håll, det vill säga från svenska till norska samt från norska till svenska.