Lyckad slutkonferens för CriseIT2

Den 18 november 2021 träffades projektparter och behovsägare från Norge och Sverige för slutkonferens i projektet CriseIT2. Målgrupp för konferensen var intresserade av digitalisering av krisberedskap och -hantering inom såväl offentlig som privat sektor och inom forskning såväl som praktisk tillämpning. Konferensen samlade 30-talet deltagare på plats i Arvika och 10-talet digitalt uppkopplade via webb. Representanter för projektgrupp, behovsägare och nationell- och regionala myndigheter på både norsk och svensk sida deltog. 

Konferensen bjöd på information och resultat på temat Digital krisövning som resurseffektivt komplement till ordinarie övningsverksamhet och summerade arbetet och lärdomar från CriseIT 2, där vi trots, men också motiverade av Corona-pandemin som visade på en annan styrka med att öva digitalt, hunnit med en hel del:

Tidslinje över aktiviteter i CriseIT 2.

Deltagarna fick testa digitala verktyg för krisledning, diskutera viktiga utvecklingsfrågor inom området digitalisering av krisberedskap. Som bonus fick deltagarna också svaret på frågan om de var lika smarta som en masterstudent på Rena inom området krisberedskap.

Det blev tydligt att deltagarna, liksom projektgruppen, uppskattade att äntligen få träffas fysiskt, det vittnade såväl sorlet under pauserna och engagemanget i övningar och kommentarer om.

  • Coronapandemin har ju verkligen visat på vikten av att kunna öva, även under pågående kris och när det inte går att samlas fysiskt. Vi är jätteglada att vi nu kunde träffas över gränsen igen för första gången på nästan två år, säger Erik Persson, projektledare.

Efter lunchen fick konferensdeltagarna vara med om en demonstration av en övning, hämtad från CriseITs under projektet framtagna övningsbank, i verktyget Core DSS. 

Knut Henrik Aas, CEO på Fynd reality (http://www.fyndreality.com) demonstrerar hur VR-anslutna och PC-användare ineteragerar i krisövningsverktyget CORE-DSS. Foto: CriseIT.

Som avslutning diskuterades hur projektets resultat ska förvaltas och hur resultaten fortsatt ska komma till nytta för nuvarande och framtida målgrupper. Vi diskuterade också vägar framåt för digital krisövning, i Sverige och Norge samt när det gäller fortsatt gränsöverskridande samverkan inom området.

Det är tydligt att det finns ett växande behov av att diskutera och lära mer om digitalisering av krisövning och nu när projektperioden tar slut vid årsskiftet är vi alla som deltagit på konferensen och andra som deltagit i CriseIT-projektet på olika sätt viktiga aktörer för att nätverket kring CriseIT och digitalisering av krisövning ska leva vidare. 

Vi passar på att tacka alla deltagare för er medverkan på slutkonferensen och för ert värdefulla arbete inom området!

Rapportsläpp

Som del av resultatredovisningen i projektet CriseIT2 lanserade projektgruppen under projektets slutkonferens rapporten ”Digitalisering av krisövning – erfarenheter från CriseIT-projekten”. 

Rapporten syftar till att på ett lättillgängligt sätt redogöra för och diskutera utmaningar och möjligheter med digitala övningar och summerar många lärdomar om digital krisövning från sex års arbete under de båda CriseIT-projekten, med speciell tyngdpunkt på den utveckling som skett i CriseIT2.

  • Med rapporten sammanfattar vi våra erfarenheter från CriseIT-projekten och ger exempel på hur digitala krisövningar kan användas, säger Monika Magnusson, delprojektledare.

Rapporten beskriver metodiska arbetssätt för design, genomförande och utvärdering av digitala krisövningar samt några perspektiv på implementering av digital övningsmetodik i organisationer. 

  • I många organisationer finns det en önskan och en medvetenhet om behoven av att öva mer än vad som görs i nuläget, säger Erik Persson, projektledare för CriseIT. Digitala verktyg är ett sätt att göra det möjligt att öva oftare med lägre resursåtgång och kortare tid för planering och genomförande.

Målgrupp för rapporten är de som arbetar med krisberedskap i offentlig eller privat verksamhet och som önskar lära sig mer om möjligheten att digitalisera sin övningsprocess.


Rapporten hittar du i digital version genom följande länk:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-87107

Välkomna på CriseIT2 slutkonferens

Vi ska göra bokslut över vad vi åstadkommit, diskutera framtidens övningar, och demonstrera (med din delaktighet) de verktyg som tagits fram under projektets gång. Det finns möjlighet att närvara digitalt för den som inte har möjlighet att resa.

Erik Persson, CriseIT projektledare

Tid: Den 18 november 2021, klockan 9:30-15:00 (kaffe från 9:00)
Plats: Arvika, konferensanläggning Ritz, Hamngatan 12 eller digitalt via Zoom

Välkomna att inspireras, få information om resultat från projektet, testa digitala verktyg för krisledning samt diskutera viktiga utvecklingsfrågor inom digitalisering av krisberedskap.
Målgrupp för konferensen är alla som är intresserade av digitalisering av krisberedskap och -hantering inom såväl offentlig som privat sektor och inom forskning såväl som praktisk tillämpning.

Programmet:

  • Vad har vi gjort i CriseIT2? Presentation och demonstrationer av projektresultat. Bland annat övningsbanken.
  • Prova på övning i digitalt övningsverktyg
  • Hva nå? Framåtspaning

Konferensen är kostnadsfri och det ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch för er som deltar på plats.

Anmälningslänk: https://criseit2slutkonferens.axacoair.se/.
Din anmälan tar vi gärna emot innan 29 oktober.

Mer information om deltagandet:

Deltagande på konferensen kan ske på plats i Arvika eller på distans via Zoom. om du väljer att delta via Zoom kommer länk till konferensen att skickas ut när datumet närmar sig.

Här är länk om du är nyfiken på Ritz konferensanläggning:
https://www.arvika.se/upplevaochgora/kultur/ritz.4.1c07ab15150798a800a8008b.html

Den ligger centralt i Arvika, nära tåg- och busstation.

Om du önskar boka hotellövernattning i Arvika kan vi till exempel rekommendera de här hotellen: 

Scandic Arvika Till deras hemsida

Clarion Collection Hotel Bristol Till deras hemsida

Kontakt: emelie.hindersson@kau.se

Uppsats om behovet av mobilapplikationer för frivilligas insatser vid kriser

Informatikstudenten Patrik Pedersen har i skrivit en uppsats “Mobila applikationer för att koordinera frivilligas krisarbete: En behovsanalys av möjligheter och utmaningar”. Patrik var med i en idésprint som CriseIT arrangerade i samarbete med Drivhuset och ingick i den vinnande (tvärvetenskapliga) gruppen. I uppsatsarbetet har han byggt vidare på idésprintens tema och har funnit att det kan finnas ett behov av en mobilapplikation för att koordinera frivilliga insatser vid en kris men också att det finns utmaningar i förvaltning av applikationen och samt att tekniska hjälpmedel i form av mobilappar ska accepteras av slutanvändarna.

CriseIT hjälper företag öva på kris under pandemin

Många undersökningar som har gjorts runt om i landet visar hur pandemin påskyndat digitaliseringen hos svenska företag. Visionen för CriseIT stämmer väl överens med den digitalisering som nu sker i rekordfart. Att utveckla ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet, nu och i framtiden, ligger helt rätt i tiden.

Den 14 och 15 december försvann fjärrvärmen på ett stort sjukhus…
Det var i alla fall scenariot för ett par övningar som genomfördes med CriseIT 2, där två avdelningar hos företaget Locum, som förvaltar flera sjukhus, fick öva på med det övningskoncept som utvecklats inom CriseIT. Här var det kombinerat med samtidig videokonferens i Teams.

– Digitala stöd kan kombineras på en mängd olika sätt, säger John Sören Pettersson, CriseIT´s ansvarige för pilotövningar och professor i informatik. Vi har tidigare sett kommunala funktionsövningar där deltagarna varit samlade i en lokal på arbetsplatsen medan övningsmaterialet och rapporter från deltagarna funnits i det digitala systemet.

Pandemin har nu tvingat övningarna att ske helt på distans, även om videokonferens användes. Intressant nog valde övningsledarna på Locum att låta vissa moment vara individuella, men svaren som deltagarna skrev in diskuterades sedan i helgrupp.

– I andra övningar har individuella svar använts för att stödja ett asynkront övningsätt, så att vissa moment kan göras när den övande har tid över, medan endast något enstaka moment är synkront till exempel genom en chatt, säger John Sören Pettersson. Nu har alla vant sig vid att använda videokonferens på den egna datorn, vilket gör att synkrona moment lätt kan ske via sådana system.

Den övande organisationen var nöjd

– En välfungerande krisledning kräver regelbunden övning, säger Anders Gidrup, Locums säkerhetschef. När pandemin slog till med full kraft äventyrades den traditionella övningsverksamheten då vi inte kunde träffas för table top-övningar. Vi sökte då digitala lösningar som alternativ och fann ett forskningsprojekt på Karlstads universitet, CriseIT, som vi har inlett ett samarbete med.

Själva övningsinnehållet lades in i övningsverktyget av beredskapssamordnare Charlotte Marner tillsammans med John Sören Pettersson. Övningarna följde en mall som Locum brukar tillämpa för table top-övningar.

– Efter att har övat med verktyget är det min bestämda uppfattning att CriseIT´s övningskoncept väl möter våra krav och förväntningar på hur organisationer kan genomföra övningar på distans och samtidigt säkerställa en hög grad av inlärning, erfarenhetsutbyte och bibehållen förmåga att hantera oönskade händelser, säger Anders Gidrup.

Det finns alltid en mängd val som kan göras som har med det digitala stödet att göra. Locum går vidare under 2021 med digitala övningar, dels övningar baserad på den krisrapporteringsapp företaget använder, dels övningar baserade på CriseIT.

Foto: Locums bildarkiv
Locums Anders Gidrup ser fram emot fortsatt samarbete med CriseIT.

Julehilser fra CriseIT2


Vi vill på detta sätt önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år! År 2020 har varit speciellt för oss alla och förstås alldeles särskilt för er som jobbar med krishantering på lokal, regional och nationell nivå. Vi har fått bekräftat hur viktigt det är att ha en god krisberedskap och tyvärr också att det är svårt eller omöjligt att förbereda sig för allt. I projektet har vi om möjligt motiverats än mer i arbetet med att utveckla verktyg för effektiva krisövningar och metoder för förenklat övande.

Arbetet i CriseIT 2 fortskrider. I februari genomförde vi en demoövning i Charlottenberg som gav vär-defull input till projektet. Erfarenheterna från demoövningen har vi bland annat sammanfattat i en pedagogisk skrift med fokus på att öva i lärplattformen Canvas.

Övningsbanken


I maj och oktober genomförde vi distribuerade workshops där vi tog fram och vidareutveck-lade övningar till övningsbanken tillsammans med deltagare från olika organisationer. På grund av det rådande läget har vi annars i stor utsträckning fått fokusera arbetet i projektet på utveckling och forskning som inte kräver medverkan av er som jobbar i de mest berörda verksamheterna. Vi har bland annat testat våra IT-verktyg med studenter vid Høgskolen i Innlandet (DSS:et), med en svensk myndighet och ett svenskt företag (övningsverktyget i Canvas). I samband med detta utvecklar vi även våra metoder för att planera, genomföra och utvärdera digitala övningar.

Konferensen og arbet med Demoövning

Vid konferensen NEON (Nettverk for Organisasjonsforsking i Norge) i november var CriseIT välrepresenterat med två bidrag från projektet. I övrigt jobbar vi vidare med att sprida våra resultat och planerar bland annat för att publicera de första övningsunderlagen i övningsbanken i början av nästa år. Vi arbetar också för att kunna genomföra en Demoövning 2.0, denna gång i distribuerad form, under våren 2021.
Ett av våra partnerföretag har bytt namn! EON Reality Norway AS heter numera Fynd Real-ity AS. Företaget kommer bland annat fortsätta utvecklingen av sitt 3D-kartsystem DSS, byggd på AR/VR-plattformen CORE. Systemet används i Høgskolen i Innlandet utbildningar.

Projektledar

Från och med årsskiftet 2021 tar Erik Persson från Centrum för forsk-ning om samhällsrisker (CSR) vid Karlstads universitet över projektledarskapet på svensk sida. Detta är ett planerat byte eftersom projektet är ett samarbete mellan CSR och ämnet informatik. På norsk sida är Bjørn Tallak Bakken fortsatt projektledare.


Ett år återstår av CriseIT – ett projekt som öppnat dörrar för nya och spännande samarbeten, gemensam utveckling och forskning inom ett ytterst viktigt område. Vi ser fram emot att ”knyta ihop säcken” tillsammans nästa år!

God jul og et godt 2021!

Publikation om Canvas som plattform för digital krisövning

Publikation om Canvas som plattform för digital krisövning

Forskare inom CriseIT står som författare bakom ett kapitel i den sjätte rapporten om Utveckling av undervisning och examination i högre utbildning från Universitetspedagogiska enheten (UPE) vid Karlstads universitet. Kapitlet handlar om erfarenheter från en fallstudie inom CriseIT där lärplattformen Canvas testats och utvärderats som verktyg för digital krisövning.

Corona-pandemin har medfört ett kraftigt ökat fokus på olika digitala kommunikationsformer. Samtidigt är pandemins utdragna förlopp och genomgripande effekter i samhället det största testet av svensk och norsk krisberedskap och krisledning sedan andra världskriget. Just digital kommunikation och krisövning är ju i fokus i CriseIT: att, genom användandet av digitala verktyg, möjliggöra att kunna genomföra krisövningar oftare, enklare, mer flexibelt och oberoende av tid och plats.

Canvas är en välanvänd plattform för lärande som används vid en rad utbildningsinstitutioner i såväl Norge som Sverige, det var därför naturligt att valet föll på Canvas som testplattform för utvecklandet av digitala krisövningsverktyg i CriseIT. Kapitlets författare är verksamma inom projektet CriseIT vid Karlstads universitet, Sverige eller Høgskolen i Innlandet, Norge.

Våra resultat tyder på att det är relevant att fortsätta utveckla ett krisövnings­verktyg i Canvas. I stora drag tycks såväl Canvas som plattform som den aktuella övningen ha fungerat väl. Canvas upplevdes som enkelt att använda och upplevs även användbart vilket är en bra förutsättning för att ett krisövnings­verktyg i Canvas verkligen skulle bli använt i praktiken och kunna bidra till tids­besparingar och effektivisering av övnings­verksamhet.

Peter Bellström, Karlstads universitet, en av rapportförfattarna.

Referens och länk till bokkapitlet:

Bellström, P., Persson, E., Magnusson, M., Pettersson, J S., Wik, M., Venemyr, G O. & Hindersson, E. (2020) Canvas som plattform för digitala krisövningar: Några första resultat från en demonstrationsövning. In: Niklas Jakobsson och Carina Vikström (ed.), Kursdesign i Canvas: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2019 (pp. 11-42). Karlstad: Karlstads universitet

Läs mer:

  • UPE Rapporten Kursdesign i Canvas: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2019, hittar du här

CriseIT hadde en egen sesjon på NEON

CriseIT-teamet hadde en egen sesjon på den digitale konferanse Nettverk for Organisasjonsforsking i Norge (NEON) i november. Geir Ove Venemyr var sesjonsleder og både Geir Ove selv och John Sören Pettersson presenterte resultater fra nylig gjennomførte synkrone og askynkrone øvelser.

PPT framsida NEON 2020

Digital workshop om utvikling av digitale øvelser

Skärmavbild från workshop i mötesverktyget Zoom.

Workshopleder for CriseITs digitale workshop som ble gjennomført 5.oktober, Geir Ove Venemyr fra Høgskolen i Innlandet, sier fornøyd:

Work-shop’en denne gang gav oss mulighet til å videreutvikle øvelsene som er under utvikling. Vi kunne se på nye øvelser som er tilpasset AR-VR-teknologi, og diskutere sentrale forutsetninger for å lykkes med asynkrone øvelser. Diskusjonene fløt godt og vi kom virkelig et steg videre.

19 deltagare fra prosjektgruppen, prosjektets referansegruppe og behovseiere arbeidet sammen med å tilpasse flere øvelser til det AR-verktøyet som utvikles i Norge (DSS/XR-base). De diskuterte også de eksisterende øvelsene, og så på en ytterligere utvidelse av øvelsesbanken.

Øvelsesbanken

En viktig del av projektet består i å ta frem en håndfull øvelser som kan tilpasses og anvendes i ulike organisasjoner (den såkalte øvelsesbanken) og på den måten senke terskelen for å øve og bidra til forenklet øvingsplanlegging i for eksempel en kommune.

Så langt er det jobbet frem 5 øvelser som er på ulike stadier i utviklingsprosessen:

1.Kommunikasjonsøvelse

2.Diskusjonsøvelse –Skoleskyting

3.Diskusjonsøvelse -DDoS-angrep på kommune

4.Diskusjonsøvelse -Brann + større arrangement

5.Diskusjonsøvelse -Pandemi + togbrann

Fremgangsmåte workshoppen

Workshoppen i oktober startet med en demonstrasjon DSS/XR-base, AR-verktøyet som utvikles i Norge. Deretter ble deltakerne delt i grupper som videre bearbeidet øvelsenen. Fokus for de ulika gruppene var:

Videreutvikling av eksisterende øvelser

Tilpasse øvelser til AR-verktøyet

Incentiver for å øve asynkront – Terskler og barrierer

-Takk til alle som deltok i workshoppen, nå har vi gode forutsetninger for å videreutvikle de digitale øvelser, både med bruk av AR-verktøy og for å gjøre øvelsesbanken tilgjengelig for ulike organisasjoner.

CriseIT deltar i kampanjen Mitt Europa

Hva bidrar EU egentlig med i nærheten av der du bor?  Med CriseIT for eksempel!  Interreg-prosjektet CriseIT er finansiert med EU-midler og  utvikler metoder og verktøy for god kriseberedskap på tvers av grensen. CriseIT fokuserer på praktisk bruk av digitalt øvingsverktøy i organisasjoner og kommuner, slik at for eksempel Arvika og Hamar i fellesskap kan øve på en krise -uten å måte samles.  

For å vise hva vi driver og bidrar med i grenseregionen i Indre Skandinavia deltar CriseIT i den digitale kampanjen Mitt Europa. Her settes søkelys på forskjellige EU-prosjekter som har direkte effekt på innbyggerne.  Tidligere har Mitt Europa vært en uke med arrangementer, foredrag og åpent hus, men i forbindelse med Covid19 gjennomføres årets kampanje digitalt.

I Mitt Europas digitale kampanje-uke fra 28. september  til 4. oktober er CriseITs aktiviteter synlige på den samlende kampanjeside og på kartet. Vi kommer til å dele smådryp fra prosjektet og håper at vi gjennom å være aktivt når ut mot et større og kanskje nytt publikum i hele Europa.

Følg med på #mitteuropa og #euinmyregion for å finne ut om CriseITs aktiviteter og for se hva som skjer i resten av Europa!