Svenskkunnskapene hos nødetater og ordførere

Efter att den interaktive introduktionen till CriseITs norsk-svenska parlör för krisövning blev klar, har redaksjonssjefen på Mitt Eidskog och Mitt Kongsvinger testat språkkunskaperna hos två lokalpolitiska ledare samt en insatsledare hos polisen och en brandchef. Testet föll väl ut för de intervjuade: av 10 ord landade resultaten på mellan 8 och 9,5 rätt. Men de framhåller också nyttan av en ordlista:

– Lik forståelse av språk som blir brukt skaper en lik situajonsforståelse for oppdraget som skal utføres, säger Åge Sandbakken i artikeln som återfinns på https://www.mittkongsvinger.no/eidskog-kommune-eli-wathne-glamdal-brannvesen-iks/vi-har-testet-svenskkunnskapene-til-nodetater-og-ordforere/937639 .

Prøv vår parlør

Parlør for norsk-svenske krisetermer er utformet innenfor Interreg-prosjektet CriseIT. Parløren skal fange opp ord som samarbeidende organisasjoner drar nytte av når de praktiserer kriseberedskap og krisehåndtering på ledernivå.

Nu finns också en interaktiv introduktion till parlören både för norskspråkiga användare och svenskspråkiga användare där man kan få prova på olika aspekter av ordlisteanvändning. Denne interaktive introduksjonen er ikke en øvelse i å lære andrespråket. Den inneholder i tillegg momenter der du blir bedt om å beskrive dine behov for termer, samt hvordan du opplever anvendelsen av ordlisten.

CriseIT inspirerade på Interreg-möte

Tordagen 22 september anordnade Interreg ett informations- och inspirationsmöte med anledning av det nya Interreg Sverige-Norge programmet. CriseIT-samarbetet var på plats genom projektledarna för CriseIT 2: Monika Magnusson, Karlstads universitet och Bjørn Tallak Bakken, Høgskolen i Innlandet.

Bild: Bjørn Tallak Bakken, Høgskolen i Innlandet och Monika Magnusson, Karlstads universitet, båda projektledare för projektet CriseIT 2 berättar om CriseIT-samarbetet på Interregs informations och inspirationsdag. Foto: Jenny Karlsson

Projekten som grundlade CriseIT-samarbetet:

  • CriseIT – Preparing for future crisis management, genomfördes mellan 2016-2018 med målsättningen att utveckla verktyg och metoder för krisövning och minska gränsregionala hinder för god krisberedskap. 
  • CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management Training genomfördes mellan 2019-2021 med målsättningen att bidra med kunskaper och verktyg som underlättar en fortsatt digitalisering av krisövningsområdet och ett utökat gränsregionalt samarbete kring krisberedskap i gränsregionen Innlandet-Värmland.

Projekten finansierades till lika stora delar av projektens parter och EUs Interreg Sverige-Norge program, Inre Skandinavien

Glad sommar önskas alla i CriseIT-nätverket

Under våren har vi fortsatt att jobba med att sammanfatta forskningsresultat inom digitalisering av krisberedskap och presenterat dem i olika forum. Vi har också jobbat med att undersöka förutsättningarna för ny forskningsfinansiering och det har bland annat lett till att vi börjat samarbeta med en ny forskningspartner på Island och även fått kontakt med forskare i Estland. 

Tveka inte att ta kontakt med oss om ni vill diskutera någon frågeställning inom digitalisering av krisberedskap eller få demonstration av någon metod vi jobbat med inom CriseIT. 

Här finns resultaten samlade: https://www.criseit.org/resultat/

Kontakt: Monika Magnusson, monika.magnusson@kau.se

Soliga hälsningar!

IT-stödda övningar presenterades på konferensen ISCRAM2022

Gruppbild ISCRAM2022

John Sören Pettersson har deltagit i konferensen ISCRAM 2022 som i år hölls i Tarbes, Frankrike. Han presenterade där de IT-stödda övningar som genomförts under CriseIT och CriseIT2.

Pettersson, J.S. (2022). Key Concepts for Effective Use of Digitally Supported Table-Top Crisis Management Exercises. In N. Matta, H. Purohit, H. Karray, A. DI Nicola, & L. Elmhadi (Eds.), ISCRAM 2022 Conference Proceedings – 19th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management. Tarbes, France: Enit.

Växande behov av digitala krisövningar

Växande behov av digitala krisövningar

Samarbetet i projektet ”CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management” på Karlstads universitet och Høgskolen Innlandet visade sig spela en viktig roll för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring digitalisering av krisövningar.

Projektet har bland annat resulterat i en mindre övningsbank – ett digitalt bibliotek av övningar relevanta för gränsregioners behov, en rapport som redogör för och diskuterar utmaningar och möjligheter med digitala övningar och ett flertal vetenskapliga publikationer.

Det är tydligt att det finns ett växande behov av att diskutera och lära mer och de olika intressenterna i projektet har uttryckt önskemål om att nätverket kring CriseIT och att digitalisering av krisövningar ska leva vidare

Emelie Hindersson, koordinator för CriseIT och Centrum för forskning om samhällsrisker, Karlstads universitet.

Nu går CriseIT-samarbetet in i en ny fas. Medan arbetet med att söka ny projektfinansiering pågår kommer fortsatt arbete med att utveckla forskning och gemensamma resurser som underlättar för organisationer att öva mer och för företag att utveckla nya tjänster på området att ske i nätverksform.

Vi tror att CriseIT har en viktig roll som gränsregional nod för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring digitalisering av krisövningsområdet. CriseIT kan som oberoende aktör samla krisberedskapsansvariga organisationer med företag och forskare, det är inte givet vem som annars ska göra detta.

Monika Magnusson, en av projektledarna och docent i Informatik, Karlstads universitet

Digitala lösningar

Projektet har lett fram till flera nya resurser som underlättar vid en krisövning. Projektet har också kunnat stötta organisationer att pröva nya, virtuella övningsmetoder. Det har varit märkliga år när pandemin gjorde att arbetet i projektet fick en delvis annan form än planerat

Vi har under långa perioder inte kunnat mötas över landsgränsen. Vi har nästan känt oss lite lurade på de möten, workshops och konferenser som alltid är givande men som inte kunnat genomföras. Det känns lite snopet att projektet är slut redan!

Bjørn Tallak Bakken, en av projektledarna och Førsteamanuensis Institutt for organisasjon, ledelse, styring, Høgskolen Innlandet

Samtidigt är de som arbetat i projektet nöjda över det som faktiskt gick att genomföra och att projektets mål uppnåddes.

Vi har levt som vi lär med digitala mötesplatser och det har överlag fungerat bra. Särskilt roligt var att vi kunde genomföra slutkonferensen med deltagare från båda länderna på plats i Arvika och på Zoom. Det var härligt att få knyta ihop säcken tillsammans.

Monika Magnusson, en av projektledarna och docent i Informatik, Karlstads universitet

I framtiden ser projektgruppen ett ökat intresse för distribuerade övningar digitalt – ett intresse som de tror kommer fortsätta öka de närmaste åren. Det finns många frågor kvar att lösa och spännande möjligheter med ny teknik som AI och VR. Samtidigt är det viktigt att behoven får stå i fokus – inte tekniken.

Fakta

CriseIT 2 genomfördes mellan 2019-2021 med målsättningen att bidra med kunskaper och verktyg som underlättar en fortsatt digitalisering av krisövningsområdet och ett utökat gränsregionalt samarbete kring krisberedskap i gränsregionen Innlandet-Värmland. Projektet finansierades till lika stora delar av projektets parter och EUs Interreg Sverige-Norge program, Inre Skandinavien. CriseIT 2 var en fortsättning på projektet Preparing for Future Crisis Management som genomfördes 2016-2018.

Här hittar du alla resultat och mer information om projektet: https://www.criseit.org/resultat/

Lyckad slutkonferens för CriseIT2

Den 18 november 2021 träffades projektparter och behovsägare från Norge och Sverige för slutkonferens i projektet CriseIT2. Målgrupp för konferensen var intresserade av digitalisering av krisberedskap och -hantering inom såväl offentlig som privat sektor och inom forskning såväl som praktisk tillämpning. Konferensen samlade 30-talet deltagare på plats i Arvika och 10-talet digitalt uppkopplade via webb. Representanter för projektgrupp, behovsägare och nationell- och regionala myndigheter på både norsk och svensk sida deltog. 

Konferensen bjöd på information och resultat på temat Digital krisövning som resurseffektivt komplement till ordinarie övningsverksamhet och summerade arbetet och lärdomar från CriseIT 2, där vi trots, men också motiverade av Corona-pandemin som visade på en annan styrka med att öva digitalt, hunnit med en hel del:

Tidslinje över aktiviteter i CriseIT 2.

Deltagarna fick testa digitala verktyg för krisledning, diskutera viktiga utvecklingsfrågor inom området digitalisering av krisberedskap. Som bonus fick deltagarna också svaret på frågan om de var lika smarta som en masterstudent på Rena inom området krisberedskap.

Det blev tydligt att deltagarna, liksom projektgruppen, uppskattade att äntligen få träffas fysiskt, det vittnade såväl sorlet under pauserna och engagemanget i övningar och kommentarer om.

Coronapandemin har ju verkligen visat på vikten av att kunna öva, även under pågående kris och när det inte går att samlas fysiskt. Vi är jätteglada att vi nu kunde träffas över gränsen igen för första gången på nästan två år, säger Erik Persson, projektledare.

Efter lunchen fick konferensdeltagarna vara med om en demonstration av en övning, hämtad från CriseITs under projektet framtagna övningsbank, i verktyget Core DSS. 

Knut Henrik Aas, CEO på Fynd reality (http://www.fyndreality.com) demonstrerar hur VR-anslutna och PC-användare ineteragerar i krisövningsverktyget CORE-DSS. Foto: CriseIT.

Som avslutning diskuterades hur projektets resultat ska förvaltas och hur resultaten fortsatt ska komma till nytta för nuvarande och framtida målgrupper. Vi diskuterade också vägar framåt för digital krisövning, i Sverige och Norge samt när det gäller fortsatt gränsöverskridande samverkan inom området.

Det är tydligt att det finns ett växande behov av att diskutera och lära mer om digitalisering av krisövning och nu när projektperioden tar slut vid årsskiftet är vi alla som deltagit på konferensen och andra som deltagit i CriseIT-projektet på olika sätt viktiga aktörer för att nätverket kring CriseIT och digitalisering av krisövning ska leva vidare. 

Vi passar på att tacka alla deltagare för er medverkan på slutkonferensen och för ert värdefulla arbete inom området!

Rapportsläpp

Som del av resultatredovisningen i projektet CriseIT2 lanserade projektgruppen under projektets slutkonferens rapporten ”Digitalisering av krisövning – erfarenheter från CriseIT-projekten”. 

Rapporten syftar till att på ett lättillgängligt sätt redogöra för och diskutera utmaningar och möjligheter med digitala övningar och summerar många lärdomar om digital krisövning från sex års arbete under de båda CriseIT-projekten, med speciell tyngdpunkt på den utveckling som skett i CriseIT2.

Med rapporten sammanfattar vi våra erfarenheter från CriseIT-projekten och ger exempel på hur digitala krisövningar kan användas, säger Monika Magnusson, delprojektledare.

Rapporten beskriver metodiska arbetssätt för design, genomförande och utvärdering av digitala krisövningar samt några perspektiv på implementering av digital övningsmetodik i organisationer. 

I många organisationer finns det en önskan och en medvetenhet om behoven av att öva mer än vad som görs i nuläget, säger Erik Persson, projektledare för CriseIT. Digitala verktyg är ett sätt att göra det möjligt att öva oftare med lägre resursåtgång och kortare tid för planering och genomförande.

Målgrupp för rapporten är de som arbetar med krisberedskap i offentlig eller privat verksamhet och som önskar lära sig mer om möjligheten att digitalisera sin övningsprocess.


Rapporten hittar du i digital version genom följande länk:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-87107

Välkomna på CriseIT2 slutkonferens

Vi ska göra bokslut över vad vi åstadkommit, diskutera framtidens övningar, och demonstrera (med din delaktighet) de verktyg som tagits fram under projektets gång. Det finns möjlighet att närvara digitalt för den som inte har möjlighet att resa.

Erik Persson, CriseIT projektledare

Tid: Den 18 november 2021, klockan 9:30-15:00 (kaffe från 9:00)
Plats: Arvika, konferensanläggning Ritz, Hamngatan 12 eller digitalt via Zoom

Välkomna att inspireras, få information om resultat från projektet, testa digitala verktyg för krisledning samt diskutera viktiga utvecklingsfrågor inom digitalisering av krisberedskap.
Målgrupp för konferensen är alla som är intresserade av digitalisering av krisberedskap och -hantering inom såväl offentlig som privat sektor och inom forskning såväl som praktisk tillämpning.

Programmet:

  • Vad har vi gjort i CriseIT2? Presentation och demonstrationer av projektresultat. Bland annat övningsbanken.
  • Prova på övning i digitalt övningsverktyg
  • Hva nå? Framåtspaning

Konferensen är kostnadsfri och det ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch för er som deltar på plats.

Anmälningslänk: https://criseit2slutkonferens.axacoair.se/.
Din anmälan tar vi gärna emot innan 29 oktober.

Mer information om deltagandet:

Deltagande på konferensen kan ske på plats i Arvika eller på distans via Zoom. om du väljer att delta via Zoom kommer länk till konferensen att skickas ut när datumet närmar sig.

Här är länk om du är nyfiken på Ritz konferensanläggning:
https://www.arvika.se/upplevaochgora/kultur/ritz.4.1c07ab15150798a800a8008b.html

Den ligger centralt i Arvika, nära tåg- och busstation.

Om du önskar boka hotellövernattning i Arvika kan vi till exempel rekommendera de här hotellen: 

Scandic Arvika Till deras hemsida

Clarion Collection Hotel Bristol Till deras hemsida

Kontakt: emelie.hindersson@kau.se