Implementing Future Crisis Management Training

Vår vision är att utveckla ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet i Inre Skandinavien – nu och i framtiden. CriseIT syftar till att utveckla och kommunicera digitala verktyg, metoder och utbildningskoncept som gör detta möjligt.

Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Sverige-Norge, delområdet Inre Skandinavien, insatsområdet Innovativa miljöer.

interreg_Sverige-Norge_2016_SV_RGB

Slutredovisning av CriseIT2

Projektet CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management har nu slutrapporterats och alla resultat finns att ta del av här:

CriseIT 2 genomfördes mellan 2019-2021 med målsättningen att bidra med kunskaper och verktyg som underlättar en fortsatt digitalisering av krisövningsområdet och ett utökat gränsregionalt samarbete kring krisberedskap i gränsregionen Innlandet-Värmland. Projektet finansierades till lika stora delar av projektets parter och EUs Interreg Sverige-Norge program, Inre Skandinavien.

 

Introduktion till CriseIT2

Projektet

Med nya typer av hot och ett förändrat klimat ökar kraven på samhällets förmåga att hantera kriser och stora olyckor. För att klara framtidens utmaningar behövs komplement till traditionella övningsmetoder.

Vetenskapliga publikationer

Här hittar du vetenskapliga publikationer som producerats inom CriseIT-samarbetet.

Aktuellt

Under Aktuellt publicerar vi nyheter och resultat från projektet.

Deltagare

I nätverket deltar bland annat Høgskolen i Innlandet, Karlstads universitet, Statsforvalteren i Innlandet, Länsstyrelsen Värmland, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB), AppieModeAB, Fynd Reality AS, samt Arvika, Eda, Säffle, Hamar och Våle kommuner.

Projektet CriseIT 2 är avslutat, men CriseIT-samarbetet fortsätter!

Ta del av resultat från CriseIT2 nedan

Resultat

Att öva digitalt och småskaligt är något som vi ser som en positiv utveckling av övningsverksamheten i kommunen. Verktyget har hjälpt oss genomföra funktionsövningar där vi kan stärka krisledningsstabens olika roller. Eftersom inte övningsmomenten behöver ske synkront ställs inte lika stora krav på deltagaren att pausa sitt ordinarie arbete för att öva.

Ida Andersson

Säkerhetssamordnare, Arvika kommun

For å være godt forberedt til å håndtere en krise er det viktig å øve jevnlig.  Større beredskapsøvelser koster mye i tid og penger så de blir ikke gjennomført så ofte.  Bruk av digitale løsninger for å øve beredskap kan bidra til at en øver oftere, med flere deltakere og sørge for å opprettholde kompetansen i organisasjonen. Fylkesmannen i Innlandet er med på CriseIT prosjektet fordi vi vil bidra til at kommunene i Innlandet er best mulig forberedt til å håndtere en krise.  Da må vi være innovative og prøve nye metoder.

Monica Lunde

Seniorrådgiver samfunnssikkerhet og beredskap , Statsforvalteren i Innlandet

För att kunna upprätthålla krishanteringsförmåga krävs övning i mindre skala men med större regelbundenhet och flexibilitet jämfört med hur många samhällsaktörer arbetar idag. I interregprojektet CriseIT arbetar vi i nära samarbete med samhällsaktörer i Sverige och Norge för att lösa denna utmaning med hjälp av digitalisering.

Erik Persson

Centrum för forskning om samhällsrisker, Karlstads universitet

Det er et stort behov for brukervennlige og effektive digitale treningsløsninger for kommunal kriseledelse. Hamar kommune har ønsket å bidra i denne utviklingen gjennom et tett samarbeid med Fynd Reality AS.
Som referansekommune i CriseIT så har det vært både interessant og nyttig å se på de mulighetene digitale øvingsverktøy gir.

Jan-Roger Sætren

Beredskapskoordinator, Hamar kommune

Är du beredd om krisen kommer?

Till testet

Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Sverige-Norge, delområdet Inre Skandinavien, insatsområdet Innovativa miljöer.

interreg_Sverige-Norge_2016_SV_RGB

CriseIT 2 bygger på erfarenheter

Inom CriseIT 2 ”Implementing future crisis management training 2019-2021” bygger vi vidare på ett tidigare projekt, CriseIT 1, som pågick mellan 2016-2018. Mer information om det tidigare projektet finns här.