Projektresultat CriseIT 2

Implementing Future Crisis Management Training 2019-2021

Projektet CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management, genomfördes mellan 2019-2021 med målsättningen att bidra med kunskaper och verktyg som underlättar en fortsatt digitalisering av krisövningsområdet och ett utökat gränsregionalt samarbete kring krisberedskap i gränsregionen Hedmark-Värmland. Projektet finansierades till lika stora delar av projektets parter och EUs Interreg Sverige-Norge program, Inre Skandinavien. Nedan finner du en lista över resultat från projektet:

Slutrapport CriseIT 2

I slutrapporten sammanställs projektets resultat, länk till projektets slutrapport.

Övningsbank

Övningsbanken är ett digitalt bibliotek av övningar och komponenter kopplade till scenarier som är relevanta för  gränsregioners behov. Övningsbanken innehåller i dagsläget 7 övningar och består av övningar både för lärandeplattformen Canvas och övningsverktyget CORE DSS, samt en mall för att lägga till nya övningar i övningsbanken. Utvecklingen av en övningsbank för digitala krisövningar har varit ett av delmålen med CriseIT 2 (AP1).

Länk till övningsbanken

Rapport Digitalisering av krisövning – erfarenheter från CriseIT-projekten

Rapporten syftar till att på ett lättillgängligt sätt redogöra för och diskutera utmaningar och möjligheter med digitala övningar och summerar många lärdomar om digital krisövning från sex års arbete under de båda CriseIT-projekten, med speciell tyngdpunkt på den utveckling som skett i CriseIT2.

Läs rapporten här

Norsk-Svensk parlör för krisövning och krisplanering

Inom CriseIT har en parlör inom övningsplanering och krisövning tagits fram för att underlätta vid samarbete över den norsk-svenska gränsen. Parlören är uppdelad på krishantering och på övningsplanering.

Norsk-svensk parlör inom övningsplanering  innehåller svenska ord som kan användas vid övningsplanering och -utvärdering, samt norska ord som brukes hved planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser.

Parlör för norsk-svenska kristermer innehåller svenska och norska ord som kan förekomma i övning av krisberedskap och krishantering. Parlören går åt båda håll, det vill säga från svenska till norska samt från norska till svenska. Se också CriseITs interaktiva introduktion (på norsk og svensk) under fliken Svensk-Norsk parlör.

Verktyg

Canvas LMS är en lärplattform (engelska: Learning Management System, LMS), en applikation för administration, dokumentation, rapportering och presentation av kurser kopplade till utbildning, utveckling, träning och övning. Inom CriseIT har Canvas använts som plattform för diskussionsövningar. Flera av övningarna i övningsbanken har som exempel implementerats i Canvas LMS.

Inom projektet har också möjligheter att använda andra LMS undersökts och en demoövning har genomförts, med framgång, i Moodle LMS.

Efter att har övat med verktyget är det min bestämda uppfattning att CriseIT´s övningskoncept väl möter våra krav och förväntningar på hur organisationer kan genomföra övningar på distans och samtidigt säkerställa en hög grad av inlärning, erfarenhetsutbyte och bibehållen förmåga att hantera oönskade händelser

Läs mer om hur CriseIT2 hjälper företag öva på kris under pandemin!

Anders Gidrup

Säkerhetschef, Locum

CORE DSS er et beslutningsstøttesystem (engelska: Decision Support System, DSS) som gir mulighet for å visualisere krisecenarioer i 3D-kart på flere plattformer, inklusive VR-briller (av typen Oculus Quest), AR-briller (av typen Microsoft Hololens), PC, nettbrett, og mobiltelefon. Verktøyet er det foreløpig siste resultatet av et arbeid med simuleringer og “virtuelle verdener” som ble påbegynt allerede før det første CriseIT projektet startet opp. Siden starten har utviklingsprosessen foregått som et samarbeid mellom aktørene i CriseIT-prosjektene, Fynd Reality (tidligere Crisis Training og EON Reality), og studenter og ansatte ved HINN. CORE DSS er utviklet av Fynd Reality AS.

aPärmen är en app för ögonblicklig distribution av styrdokument till medarbetare som har en smarttelefon, pekplatta eller dator. Man skapar här ett ärende och fyller i vissa metadata (uppdragets art, moment, tidsåtgång) medan annan metadata fylls i automatiskt (författare, datum och tid). Till detta ärende kan användare sedan skriva inlägg vilket tillåter en fördefinierad grupp att exempelvis föra logg över en händelseutveckling. aPärmen kan användas både som en samlingsplats för styrdokument och kommunikationskanal vid krishantering eller krisövning. aPärmen har utvecklats av Appiemode AB och en vidareutvecklad version av aPärmen har tagits fram inom ramen för CriseIT2.

aCheck är en ny app som ger möjlighet att skapa interaktiva checklistor och rapporter utifrån checklistorna. aCheck kan i krisövning användas för att anmäla en kris, få information om en kris, agera under en kris, och detta i fler steg och med fler medarbetare, eller som enskild övning mot systemet. aCheck har utvecklats av Appiemode AB inom ramen för CriseIT2.

En demonstration av aCheck finns att ta del av här: https://www.appiemode.com/demo/aCheck_CriseIT_cine.mp4

Genomförda övningar

Tabell: Lista över alla de lärplattformsstödda övningar som har genomförts i olika former. Erfarenheter från alla dessa övningar finns summerade i publikationen: Digitalisering av krisövning – Erfarenheter från CriseIT-projekten (se särskilt kapitel 4 och 5).

Benämning, tidpunkt Deltagare
PÖ3 2019-april

2 personer från 2 organisationer Fristående organisation inom annan organisation, ledningsövning. 6 moment på 5 dagar.

PÖ4 2019-september

5 personer från 2 organisationer Fristående organisation inom annan organisation, lednings- och funktionsövning. 6 moment på 12 dagar.

PÖ5 2019-november

4 personer från 1 organisation Kommunikationsövning, samlokaliserad övning. Övningsledare deltog endast som extern övningsledare (ej som övad). 6 moment på 1 dag.

PÖ6 2020-februari

5 personer från 1 organisation Funktionsövning, 3 funktioner + ledning. 6 moment på 12 dagar

Demo-1 2020-februari

16 beredskapssamordnare och projektmedarbetare

PÖ7 2020-december

15 personer från 1 organisation Kedjeövning, en avdelning inkl. chef. 4 moment på 2 timmar.

PÖ8 2020-december

9 personer från 1 organisation (samma som i PÖ-7 men annan avdelning) Funktionsövning, en avdelning inkl. chef. 4 moment på 2 timmar.

Presentation och vid senare tillfälle workshopdemo med MSB, 2021-vår

21 respektive 43 deltagare.

Demo-2 2021-april

14 beredskapssamordnare och projektmedarbetare

PÖ9 2021-okt-nov

7 personer från 1 organisation (lokalkontor) Krisledningsgrupp, en lokalavdelning inkl. chef, 6 moment på 12 dagar

Publikationslista

 • Bakken, B. T. (2020). Phase Transitions in Crisis Management: Challenges and Opportunities for Strategic Decision-making. Work-in-progress paper presented at the 2020 International System Dynamics Conference (ISDC), Bergen, Norway (virtual participation, July 2020).
 • Bakken, B. T. & Hærem, T. (2019). Taking Charge with Intuition: The Roles of Situation Assessment and Sensemaking in a Unified Model of Decision Making under High Uncertainty and Time-Pressure. Paper presented at the 2019 Academy of Management Annual Meeting Symposium: «Intuition in Organizations», Boston, Massachusetts, USA. August 2019.
 • Bakken, B. T. & Hærem, T. (2020). Adaptive Decision Making in Crisis Management. In: Sinclair, M. (ed). Handbook of Intuition Research as Practice, pp. 14-26. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
 • Bakken, B. T. (2020). Between chaos and control: the practical relevance of military strategy in fighting and recovering from a pandemic outbreak. In: Rawat, S., Boe, O. & Piotrowski, A. (eds.): Military Psychology Response to Post Pandemic Reconstruction. Rawat Publications.
 • Bakken, B. T. (2021). A Resource-Based System Dynamics Simulation Platform for Networked (Multi-team, Multi-level) Crisis Management Training and Exercises. Work-in-progress presentation at the 2021 International System Dynamics Conference (ISDC), Chicago, Illinois, USA (virtual participation, August 2021).
 • Bakken. B. T. & Venemyr, G. O. (2021). Bruk av Virtual Reality i undervisningen: Erfaringer fra en kriseøvelse med verktøyet CORE DSS. Presentasjon for NEON-konferansen, Lillehammer, november 2021.
 • Bellström, P., Persson, E., Magnusson, M. (2019) Elaborating requirements for a digital crisis training tool: Findings from a pilot study. Presented at ISD 2019, Tolon, France, August 28-30. 28th International Conference on Information Systems Development. Will be available in: Information Systems Development: Designing Digitalization (ISD2019 Proceedings), electronically published by the AIS.
 • Bellström, P., Persson, E., Magnusson, M., Pettersson, J S., Wik, M., Venemyr, G O. & Hindersson, E. (2020). Canvas som plattform för digitala krisövningar: Några första resultat från en demonstrationsövning In: Niklas Jakobsson och Carina Vikström (ed.), Kursdesign i Canvas: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2019 (pp. 11-42). Karlstad: Karlstads universitet. urn:nbn:se:kau:diva-80610
 • Bellström, P., Persson, E., Magnusson, M., Pettersson, J S., Wik, M., Venemyr, G O. & Hindersson, E. (2020). Canvas som plattform för digitala krisövningar: Några första resultat från en demonstrationsövning. Presentasjon for NEON-konferansen 2020, Oslo Met (virtuelt), November 2020
 • Magnusson, M., Bellström, P., Bakken, B. T., Venemyr, G. O. (2019). Technology Transfer of a Digital Crisis Training Concept: Changing Business Processes for Planning and Executing Digital Crisis Training Exercises. Presentation for the NEON conference, Lillehammer, November 2019.
 • Magnusson, M., Bellström, P., Pettersson, J. S., Pavlovic, E. P., Hindersson, E., & Pettersson, A. (2021). Using technology to strengthen sustainability in crisis management training – some examples from a R&D project. Presentation for the NEON conference, Lillehammer, November 2021.
 • Magnusson, M., Persson, E., Pettersson, J.S., Bellström, P., Venemyr, G.O., Tallak Bakken, B., Pettersson, A., Hindersson, E. (2021) Digitalisering av krisövning: Erfarenheter från CriseIT-projekten. Rapport, 128 sidor. Karlstad: Karlstads universitet. http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1611067
 • Magnusson, M., Pettersson, J. S., Bellström, P., & Andersson, H. (2019). Developing Crisis Training Software for Local Governments – From User Needs to Generic Requirements. In Advances in Information Systems Development, pp. 79-96. Springer, Cham.
 • Magnusson, M., Venemyr, G.O., Bellström, P., Bakken, B. (2019) Digitalizing Crisis Management Training. Presented at EGOV-CeDEM-ePart San Benedetto Del Tronto, September 2-4, 2019. In: Panagiotopoulos P. et al. (eds) Electronic Participation. ePart 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11686. Springer, Cham. Pp. 102-113.
 • Pettersson, J. S., Bellström, P., Persson, E., Magnusson, M. (2020). When a state of crisis becomes the normal, who has the time for crisis training? Presentation for the NEON conference, Oslo Met, November 2020.
 • Pettersson, J.S., Venemyr, G.O. (2021) Engage the engaged to continue crisis training and other lessons learned from two demonstration exercises with LMS. ISD 2021, Valencia, 8-10 September 2021. https://isd2021.webs.upv.es/papers/paper_126.pdf

Innsendte bidrag (under vurdering) for 19th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM):

 • Persson Pavlovic, E., Bellström, P, & Magnusson, M. Exploring Boundaries of Generic Requirements for a Digital Crisis Training Tool – Findings from an Interview Study.
 • Magnusson, M., Wik, M., & Venemyr, G.O. Designing a Repository of Recyclable Crisis Management Exercises.
 • Pettersson, J.S. Key Concepts for Effective Use of Digital-supported Table-top Crisis Management Exercises.