”vi hadde hatt godt av å øve mer på kontinuitetsplanlegging; hvordan vi kan opprettholde krisehåndteringsevnen hvis sentrale resurser faller bort på grunn av sykdom eller karantene.

Mathias Johnsen, DSB

Våren 2020 har tydligare än någonting visat på behovet av digitala krisövningar. Arbetsplatser och skolor har i snabb takt behövt digitalisera sin verksamhet. Behovet av social distansering kvarstår och kan bli långvarigt. Digitala möten såväl som digitala krisövningar kan därför förväntas bli en naturlig del av vardagen.  Inom projektet har vi diskuterat effekterna av den pågående Coronapandemin och det faktum att Norge och Sverige valt olika sätt att hantera situationen. Vi konstaterade att det, åtminstone inledningsvis, har funnits en hög tilltro till respektive lands strategi i det egna landet. Båda länderna har också upplevt likartade problem kopplade till bristande beredskap och beredskapslager med mediciner och skyddsutrustning. Gemensamt är även den problematik som den stängda gränsen mellan Norge och Sverige medför för gränskommunerna, om än på olika sätt. 

Vad kan rådande situation lära oss om framtida krisövningsbehov? 

Krissituationer skapar unika möjligheter att identifiera förändrings- och övningsbehov i organisationer. De ofta smärtsamma erfarenheterna behöver omsättas i verksamhetsförändringar, uppdaterade krisplaner och i nya övningar. Förutom vikten av att samla in erfarenheter från krisberedskapsansvariga visar krisen på behovet av att öva lågintensiva händelser. Övningarna kan exempelvis handla om kontinuitetsplanering och uthållighet samt bortfall av resurser, till exempel i form av personal. Det finns även ett behov av att öva på ”kriser-i-krisen”. Vad händer exempelvis om det sker en stor översvämning eller skogsbrand under pågående pandemi? Att pröva och/eller utveckla krisledningsplanen i dessa frågor är relevant för många organisationer. Detsamma kan tänkas gälla att öva på scenarion som kräver kännedom om vilka restriktioner, regler och lagar som gäller i grannlandet.  Skulle CriseIT:s verktyg kunna bidra till de övningsbehov som nu upptäcks? Två reflektioner från våra diskussioner är att projektets digitala övningskoncept skapar goda möjligheter att öva på utdragna händelser eftersom interaktionen kan ske distribuerat och till och med asynkront. Övningar kan på så sätt vävas in i det dagliga arbetet under långa tidsperioder. Vidare skulle ett framtida användningsområde för de AR-lösningar som utvecklas i projektet kunna vara att öva på hur virus sprids i olika miljöer.  

”I stor grad handler det om at møtene har skjedd på digitale plattformer, men noen få kriseøvelser har blitt utsatt ettersom de krever fysisk oppmøte”

Amund Ole Flesvik Aeger Group og University of Nordland (Bodø, Nord-Norge)

”Det är också en ”trög” händelse ur min synvinkel så stabsarbete, beslutfattande etc har inte ställts på prov i samma utsträckning som om det hade varit en mer tidskritisk situation”

Elin Wolf, Karlstadregionens räddningstjänstförbund

CriseIT fortsätter att följa pandemins utveckling och är fortsatt öppna för dialog och samarbeten kring att utveckla digital krisövning som nu är mer aktuellt än någonsin.