Like før sommeren ble det gjennomført en digital kriseøvelse med masterstudenter på Høgskolen i Innlandet, Campus Rena. Overordnet hensikt var å øve en «krise i (Covid-19) krisen», og ha fokus på det sivil-militære samarbeidet. Øvelsen ble gjennomført i Learning Management System-verktøyet “Canvas”. Introduksjonen og oppsummeringen, den såkalte Hot wash up, ble gjort i konferanseverktøyet Zoom.

Formålet med denne diskusjonsøvelsen var blant annet å røfte utfordringer relatert til å håndtere 2 pågående kriser- i dette tilfelle et fiktivt togulykke og covid19-pandemien- samtidig og identifisere en kommunes ansvars- og myndighetsforhold knyttet til disse to krisene.

Kommunikasjon og ansvarsforhold

I tillegg skulle øvelsen betrakte utfordringer relatert til kommunikasjon og håndtering av SIV-MIL samarbeid og identifisere ansvars- og myndighetsforhold knyttet til et slikt samarbeid. Øvelsen skulle øke kunnskap og bevissthet rundt eget planverk, herunder beredskapsplaner for koordinering og samvirke, tilhørende tiltakskort og liaisonering.