Många undersökningar som har gjorts runt om i landet visar hur pandemin påskyndat digitaliseringen hos svenska företag. Visionen för CriseIT stämmer väl överens med den digitalisering som nu sker i rekordfart. Att utveckla ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet, nu och i framtiden, ligger helt rätt i tiden.

Den 14 och 15 december försvann fjärrvärmen på ett stort sjukhus…
Det var i alla fall scenariot för ett par övningar som genomfördes med CriseIT 2, där två avdelningar hos företaget Locum, som förvaltar flera sjukhus, fick öva på med det övningskoncept som utvecklats inom CriseIT. Här var det kombinerat med samtidig videokonferens i Teams.

– Digitala stöd kan kombineras på en mängd olika sätt, säger John Sören Pettersson, CriseIT´s ansvarige för pilotövningar och professor i informatik. Vi har tidigare sett kommunala funktionsövningar där deltagarna varit samlade i en lokal på arbetsplatsen medan övningsmaterialet och rapporter från deltagarna funnits i det digitala systemet.

Pandemin har nu tvingat övningarna att ske helt på distans, även om videokonferens användes. Intressant nog valde övningsledarna på Locum att låta vissa moment vara individuella, men svaren som deltagarna skrev in diskuterades sedan i helgrupp.

– I andra övningar har individuella svar använts för att stödja ett asynkront övningsätt, så att vissa moment kan göras när den övande har tid över, medan endast något enstaka moment är synkront till exempel genom en chatt, säger John Sören Pettersson. Nu har alla vant sig vid att använda videokonferens på den egna datorn, vilket gör att synkrona moment lätt kan ske via sådana system.

Den övande organisationen var nöjd

– En välfungerande krisledning kräver regelbunden övning, säger Anders Gidrup, Locums säkerhetschef. När pandemin slog till med full kraft äventyrades den traditionella övningsverksamheten då vi inte kunde träffas för table top-övningar. Vi sökte då digitala lösningar som alternativ och fann ett forskningsprojekt på Karlstads universitet, CriseIT, som vi har inlett ett samarbete med.

Själva övningsinnehållet lades in i övningsverktyget av beredskapssamordnare Charlotte Marner tillsammans med John Sören Pettersson. Övningarna följde en mall som Locum brukar tillämpa för table top-övningar.

– Efter att har övat med verktyget är det min bestämda uppfattning att CriseIT´s övningskoncept väl möter våra krav och förväntningar på hur organisationer kan genomföra övningar på distans och samtidigt säkerställa en hög grad av inlärning, erfarenhetsutbyte och bibehållen förmåga att hantera oönskade händelser, säger Anders Gidrup.

Det finns alltid en mängd val som kan göras som har med det digitala stödet att göra. Locum går vidare under 2021 med digitala övningar, dels övningar baserad på den krisrapporteringsapp företaget använder, dels övningar baserade på CriseIT.

Foto: Locums bildarkiv
Locums Anders Gidrup ser fram emot fortsatt samarbete med CriseIT.