Du läser just nu om CriseIT 1 (2016-2018)

Det pågår ett nytt CriseIT-projekt. Klicka här om du vill du läsa om CriseIT 2 istället.

Resultat

24 jan, 2018

Här samlar vi resultat från projektet.

Slutrapport CriseIT 1

Det är svårt att på tre år mätbart kunna öka samhällets förmåga att hantera kriser, men projektet har på denna tid genom att grundligt identifiera behov och föreslå, bygga och testa lösningar tagit de första viktiga stegen i en sådan riktning.

Smartare krisledningsövningar: designprinciper

Vad behöver företag veta för att enklare kunna utveckla nya tjänster och produkter inom krisövningsområdet? Den frågan har besvarats i en populärvetenskaplig översiktsartikel med designprinciper, ett sk. white paper. Artikeln är publicerad via IDG.se.

CriseIT-kontaktperson: John Sören Pettersson, john_soren.pettersson@kau.se

Rapport om förutsättningar för gränsöverskridande krisberedskap

Syftet med denna rapport är att identifiera och beskriva förutsättningar och hinder för effektivare krishantering i gränsregionen. Geografiska, demografiska, juridiska och organisatoriska faktorer har undersökts på norsk respektive svensk sida.

CriseIT-kontaktperson: Lars Nyberg, lars.nyberg@kau.se

Vetenskaplig artikel om användares behov kopplat till digitala verktyg för krisövning

Artikeln med titel ”Information Systems for Disaster Management Training: Investigating User Needs with a Design Science Research Approach” utforskar vilka problem användare upplever med dagens krisövning och möjligheter med informationssystem för krisövning (ISDM).

CriseIT-kontaktperson: Monika Magnusson, monika-magnusson@kau.se

Norsk-svensk parlör inom krisberedskap och krisövning

Parlören är utformad inom projektet och ska fånga ord som samverkande organisationer har nytta av när de övar krisberedskap och krishantering på ledningsnivå. I efterordet ställs parlören i relation till andra gränsöverskridande ansträngningar.

Kommentarer till parlören och dess fyra ordlistor mottages tacksamt och mailas till John Sören Pettersson vid Karlstads universitet, john_soren.pettersson@kau.se

Rapport från projektets behovskartläggning

Syftet med studien är att kartlägga nuläget, vilka möjligheter och eventuella hinder som finns för en god krisberedskap i gränsregionen Inre Skandinavien, med särskilt fokus på en utökad användning av IT-stöd för krisövning och utbildning om krisberedskap. Denna rapport syftar till att redovisa resultatet av studien och ge rekommendationer för projektets fortsatta arbete.

Masteruppsats i Risk- och miljöstudier (med fokus på myndigheters syn på inkluderande av allmänhet i krisövning)

I sin uppsats undersöker Magdalena Nordsäter vad krishanterare i Värmland i Sverige och Hedmark i Norge anser om att inkludera allmänheten (i myndigheternas arbete med krisberedskap och krishantering) och hur det skulle kunna gå till för att på bästa sätt ta tillvara allmänhetens förmågor till fördel för samhället.

Nyhetsbrev

I projektets nyhetsbrev kan du läsa om projektets resultat och fortsatta planer.

Quiz: är du beredd om krisen kommer?

CriseIT deltog 2017 i den nationella Krisberedskapsveckan för stärkt beredskap och bättre riskkommunikation. En del i detta var framtagandet av ett quiz för att uppmärksamma vikten av bra förberedelser inför samhällskriser och att göra det enkelt och lättillgängligt att öva och lära sig mer.