Du läser just nu om CriseIT 1 (2016-2018)

Det pågår ett nytt CriseIT-projekt. Klicka här om du vill du läsa om CriseIT 2 istället.

Status

28 jan, 2016

Januari – augusti 2018
Att CriseIT börjar närma sig sin slutfas har blivit tydligt under perioden som dominerats av genomförande och utvärdering av (pilot-)övningar, både på norska och svenska sidan. Genomförda övningar har i sin tur lett fram till värdefull vidareutveckling av metod och verktyg.

Två testövningar har genomförts med projektets kommuner och en mindre övning genomfördes med allmänheten. Metodstöds-verktyget MeTracker har använts i olika omfattning i inte mindre än tio övningar under 2018. Sammantaget har fem (och totalt 17 av 12 planerade!) workshops genomförts under perioden.

Två nya forskningsartiklar har presenterats på vetenskapliga konferenser; på ISCRAM 2018 i Rochester, USA, 20-23 maj, respektive på ISD 2018 i Lund, Sverige 22-24 aug.

Bland CriseITs övriga utåtriktade aktiviteter kan nämnas det nätverksmöte med företag som genomfördes i form av studiebesöket till Elverum den 5  april där svenska företag, forskare och studenter besökte EON Reality och deras showroom för AR-/VR-teknik. Ytterligare en aktivitet som bidragit till att utbyta erfarenheter under perioden utgjordes av det öppna seminarium och utställning som projektet var delarrangör för under den svenska nationella Krisberedskapsveckan i maj.

Som ett följdresultat av projektets väl fungerande gränsöverskridande samverkan har CriseITs parter enats om och lämnat in en ny projektansökan till Interreg under senare delen av perioden.

September-december 2017
Den 21 september samlades ett 40-tal deltagare till projektets första konferens under temat I mötet mellan krisövning och digitalisering. Intressanta föreläsningar varvades med praktiska inslag och gruppdiskussioner. Deltagarna fick bland annat ta del av erfarenheter från den värmländska krisövningen RIS och höra hur Justis- og beredskapsdepartementet i Norge jobbar med digitala lösningar vid krisövningar på central/nationell nivå. Mycket uppskattat var också möjligheten att pröva AR/VR-teknik. Dagen avslutades med en diskussion om framtidens krisövningar där många spännande förslag fördes fram.

Under hösten har arbetet med krisövningsverktyget tagit fart på allvar. Företaget Redpill har med hjälp av en praktikant från Karlstads universitet utvecklat en webbaserad lösning där kommuner och andra ska kunna öva tillsammans med enkla medel. Flera arbetsmöten har genomförts med projektets partners (”behovsägare”) och verktyget används nu för att planera en krisövning i en svensk kommun, preliminärt genomförande i februari 2018.

I mitten av november besökte två personer från CriseIT Mittuniversitetet för en avstämning med projektet GSS2. Resultat och arbetssätt i våra respektive projekt diskuterades och en plan togs fram för framtida samarbetsområden. Projekten har stora möjligheter att komplettera varandra och nå synergieffekter. I samband med besöket invigdes RCRs (Risk and Crisis Research Centre) nya risk- och krislabb vid Mittuniversitetet. Labbet skapar nya intressanta möjligheter för visualisering och simulering av krissituationer som vi gärna utforskar i framtiden.

I slutet av november genomfördes gränsövningen Eldstorm. Flera av projektets partners deltog i övningen och medlemmar från CriseIT fungerade som utvärderare åt Länsstyrelsen Värmland vilket var mycket lärorikt för projektet. Två projektmedlemmar deltog också som observatörer vid en kommunal övning i Arvika i slutet av september där verktyget MeTracker prövades. Till övriga aktiviteter under perioden hör ett besök på The Great Journey, Karlstad Innovation Park där vi fick testa olika VR-upplevelser. Vidare presenterade vi projektet för och fick inspel från representanter för MSB som besökte Karlstads universitet i december.

I perioden har följande publicerats inom ramen för projektet:

Maj-Augusti 2017
I början av maj besökte projektets ledningsgrupp övningsenheten vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) i Stockholm för att diskutera projektet och ta del av MSB:s pågående arbete. Vi fick bland annat information om konceptet Öva enkelt och planeringen av nästa års storövning SAMÖ 2018. Ett konkret resultat av denna givande dag var att vi enades om att försöka överföra några av övningarna i Öva enkelt till det digitala krisövningsverktyg som utvecklas i CriseIT.

Den 11:e maj genomfördes en uppskattad workshop i Elverum på temat pedagogik för övning och utbildning i krisberedskapssammanhang. Gruppövningar i planering och upplägg av lärandesituationer varvades med föredrag kring pedagogiska utmaningar och hur dessa kan hanteras. Deltagarna enades även om vad de utbildningar som projektet ska ta fram till stöd för användningen och spridningen av projektresultaten bör fokusera på. Vidare togs i anslutning till workshopen en övergripande plan fram inför utförandet av projektets planerade krisövningar där metod och verktyg ska prövas och utvärderas.

Vecka 18 genomfördes en nationell beredskapsvecka i Sverige. CriseIT bidrog till denna genom ett quiz som på ett lekfullt sätt testade och informerade privatpersoner om beredskap för samhällsstörningar. Quizet länkades på Länsstyrelsens webbplats och fler än 1000 svar lämnades in enbart under den första veckan.

Strax innan midsommar samlades så projektets ledningsgrupp för ”halvtidsutvärdering” i Arvika. Förutom att följa upp projektets status startades även ett arbete upp med att inventera idéer och planera för en fortsättning efter projekttiden. Vid besöket i Arvika gavs också en mycket intressant guidning av Elin Alsterhag, chef för Tekniska staben vid Arvika kommun, om den översvämning som ägde rum 2000/2001 och den åtgärd i form av översvämningsskydd för Arvika stad som kommunen håller på att bygga.

Innan semestern sammanfattades till sist projektets arbete i ett nyhetsbrev som skickades ut till styr- och referensgrupp samt projektdeltagare. Brevet finns att läsa på vår webbplats under Aktuellt. Augusti månad ägnades åt fortsatt arbete i delprojekten samt åt att planera för projektets konferens i slutet av september.

Januari-April 2017
Projektets andra år inleddes med en workshop i Charlottenberg i slutet av januari.  Helena Arnesen från Beredskapsetatet vid Oslo kommune gav ett uppskattat föredrag om hur de jobbar med frågor som rör evakuering genom sina evakuerte- og pårørendesenter (EPS). Projektets digitala verktyg stod annars i fokus för dagen. De cirka 30 deltagarna fick pröva på att arbeta i verktygen samtidigt som arbetet med att fylla dem med ett innehåll inleddes. I mindre grupper utformades utkast till korta utbildningar i ”Krisövningsverktyget” och i metodstödsverktyget MeTracker påbörjades planeringen av de övningar som ska genomföras senare i projektet. Under februari och mars fortsatte sen arbetet med att utveckla verktygen utifrån de förbättringsförslag som identifierades. Workshopen innebar också att arbetet med delprojekt 4, att ta fram utbildningar om IT-stödda krisövningar, startades upp tillsammans med deltagarna.

Under januari månad besökt också några av projektets deltagare försvarets ledningsträningsanläggning i Skövde för att lära av försvarsmaktens långa erfarenheter av virtuella simuleringsövningar. Bland annat fick deltagarna inblick i hur ledningsträning i simulerad miljö genomförs samt i hur soldater med Strisim PC tränas i närstrid. En mer utförlig beskrivning av studiebesöket finns att läsa på: https://www.criseit.org/uncategorized/criseit-besokte-forsvarets-ledningstraningsanlaggning-i-skovde/

I början av april var det dags att testa Krisövningsverktyget som bas för synkrona övningar för första gången, genom en övning med studenter i Rena. Övningen var utformad som en beslutsövning där studenterna vid olika klockslag genom verktyget fick information om en händelse och skulle sedan ta beslut om vilka åtgärder händelsen krävde. Verktyget användes både för att erhålla information och för att skriva de beslut som togs.

I slutet av april hölls en nationell beredskapskonferens som samlade central norska beredskapsaktörer i Elverum för att diskutera aktuella frågor. Høgskolen i Innlandet var en av arrangörerna och CriseIT-projektets norska medlemmar deltog aktivt i programmet. Även representanter från svenska sidan fanns på plats för att lyssna och lära.

April-december 2016
Under våren och sommaren har en behovskartläggning genomförts bland projektets intressenter. Ett tjugotal personer i olika roller och nivåer inom krisberedskapsområdet har intervjuats. Syftet är att få en god bild av hur krisövningar genomförs idag, vilka de tekniska och organisatoriska förutsättningarna är och på vilket sätt projektets planerade IT-verktyg kan stötta och utveckla arbetet. Som en del i detta arbete har även en begreppskartläggning påbörjats för att identifiera eventuella nationella skillnader och oklarheter kopplade till områdets terminologi. Arbetet med utforma en metod för IT-stödda krisövningar har inletts och en första version av en metod för såväl träning/utbildning som övning var färdigställd innan sommaren. Vidare har ett antal workshops genomförts för att samla in och prioritera krav samt ta fram designskisser inför utvecklingen av ett digitalt övningsverktyg. Under perioden har även anpassningen av metodstödsverktyget MeTracker till projektets målgrupper startats upp.

I slutet av september genomfördes projektets workshopsdagar. Ett fyrtiotal deltagare från projektets samarbetspartners samlades i Karlstad för att nätverka, ta del av och ge feedback på projektets resultat så långt. Joeri van Laere, forskare vid Högskola i Skövde höll en mycket uppskattad föreläsning om krisövning för långsiktigt lärande. Under dagarna skedde även en första avrapportering till projektets styrgrupp och ett första möte med referensgruppen. Årets sista månader fortsätter arbetet med att utarbeta och verifiera krav på projektets IT-verktyg. Detta sker bland annat med hjälp av interaktiva prototyper och intervjuer med de tilltänkta användarna utifrån prototyperna.

Januari-mars 2016
Projektet startade med ett första projektmöte den 25-26 januari. Där fattade vi beslut i ett antal praktiska frågor som vilka samarbetsverktyg vi ska använda, hur ofta vi ska mötas, när ungefär vi ska genomföra projektets workshops m.m. Vi jobbade också tillsammans fram vår vision om att utveckla ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet i Inre Skandinavien – nu och i framtiden. Denna tycker vi väl beskriver vad vi vill åstadkomma. Under februari och mars har vi sedan jobbat vidare med att ta fram planer för de olika delprojekten, för projektkommunikationen och projektledningens arbete.

Vi har också arbetet med att lägga grunden för projektets externa kommunikation genom att utveckla vår webbplats, ta fram en logga och en pressrelease för projektet. Den senare resulterade i en intervju i P4 Värmland. Med stöd av våra ekonomer har vi vidare utarbetat rutiner för projektets rapportering.

Under vårt första kvartal har även arbetet i de olika delprojekten startat. I delprojektet Kartläggning jobbar vi med ett första steg i den behovsinventering som skall göras. Bland annat har en mindre enkätstudie genomförts i Norge. Ett frågeunderlag för de intervjuer som är planerade att äga rum i båda länderna under våren har också arbetets fram. Intervjuerna ska utgöra underlag för en genomlysning av nuläget i gränsregionen med de behov, förutsättningar, möjligheter och hinder som finns för god krisberedskap.

I början av mars hölls ett nytt möte för att koordinera arbetet mellan delprojekten och för att planera vår kick-off med samtliga projektdeltagare och andra intressenter. Den 17 mars träffades så alla projektdeltagare för kickoff i Charlottenberg. Förutom mingel och information kring projektet genomfördes en workshop som även den syftade till att skapa förståelse för behov och utmaningar inom krisberedskapsövningar.