Du läser just nu om CriseIT 1 (2016-2018)

Det pågår ett nytt CriseIT-projekt. Klicka här om du vill du läsa om CriseIT 2 istället.

Projektet

28 jan, 2016

Vårt moderna samhälle kräver en beredskap för kriser av olika slag. Det kan till exempel handla om översvämningar, skred eller bränder som hotar infrastruktur och människors liv och hälsa, kriser som skapar social oro eller hot mot samhället och medborgarnas säkerhet i någon form.

Projektets övergripande mål är att minska gränsregionala hinder för god krisberedskap genom att utveckla nätverk, kunskaper, metoder och IKT-verktyg som möjliggör enklare, billigare och effektivare krisövningar. Tanken är att komplettera traditionella krisövningar med virtuella verktyg som gör att man kan öva på krishantering var som helst, när som helst, via datorn, surfplattan eller mobilen. Detta skapar förutsättningar för att kunna öva oftare, med fler personer involverade och i kortare övningspass.

I första hand riktar sig projektet till tjänstemän och politiker med ansvar för krisberedskap men även andra yrkesgrupper och allmänheten ingår i målgrupperna. Projektet ska stötta såväl övning tillsammans men andra, över organisations- och landsgräns, som individuell träning av den egna rollen. Projektet som är finansierat av Interreg Sverige-Norge inom delområdet Inre Skandinavien under namnet Preparing for Future Crisis Management, är indelat i fem delprojekt.

DELPROJEKT

1. Kartläggning
Som ett första steg ska en förstudie genomföras. Vi kommer att studera skillnader och likheter i geografiska och demografiska förutsättningar, krishanteringens organisering och lagstiftning, begreppsanvändning samt tekniska plattformar. Ett viktigt syfte är att undersöka behov av, och förutsättningar för, en ökad användning av digitala verktyg för krisövning. Resultaten ska sammanfattas i en samlad rapport över möjligheter, förutsättningar och hinder för en effektiv krisberedskap i gränsregionen Inre Skandinavien.
Kontaktperson: Lars Nyberg, Centrum för Klimat och säkerhet, Karlstads universitet

2. Metodutveckling
IKT-støttet øvelse representerer en ny måte å jobbe på. For at dette skal fungere og gi de forventede effekter er det nødvendig å utvikle og kvalitetssikre nye arbeidsmetoder. Målet med delprosjektet er å utvikle, teste og dokumentere en metodikk for trening og øving av beredskap og krisehåndtering. Metodikken skal primært være egnet til å støtte øving med scenarioer for ekstremvær i grenseregionen Norge-Sverige, men vil også være velegnet for andre scenarioer. Metodikken vil dekke alle faser i arbeidet med trening og øving: planlegging, gjennomføring, evaluering, og tilbakeføring av erfaring og ny kunnskap.
Kontaktperson: Bjørn Tallak Bakken, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Høgskolen i Hedmark

3. IKT-utveckling
Delprojektet har som mål att utveckla digitala verktyg till stöd för planläggning, genomförande, utvärdering och erfarenhetsåterföring av krisövningar. Två typer av verktyg kommer att utvecklas: en programvara till stöd för hela processen från övningsplanering till erfarenhetsåterförande och en webbtjänst med olika verktyg för övning och träning. Genom webbtjänsten möjliggörs samarbete mellan olika organisationer och återanvändning av övningar. Övningar ska gå att genomföra via dator, läsplatta eller mobiltelefon. För att få en hög flexibilitet för användarna ska vidare såväl synkrona som asynkrona övningar i korta övningspass stödjas. Övningsverktygen är tänkta att komplettera, inte ersätta traditionella övningar.
Kontaktperson: Peter Bellström, Handelshögskolan, Karlstads universitet

4. Utbildning
For at metoden og verktøyene som utvikles i prosjektet skal bli til reell nytte for aktuelle organisasjoner og enkeltpersoner, er det viktig at de støttes av gode læretilbud. Målet med delprosjektet er å utvikle digitale utdanningspakke som muliggjør bruk av prosjektresultatene. Delprosjekte skal gi brukerne av verktøy og metodegrunnlaget på begge sider av grensen tilgang til gode beskrivelser av hvordan det kan tas bruk og utnyttes med best mulig effekt. Brukerne skal også finne kunnskapsbaserte opplæringstilbud om øvingsplanlegging, gjennomføringsfasen, evaluering og implementering av nye erfaringer og kunnskaper.
Kontaktperson: Geir Ove Venemyr, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Høgskolen i Hedmark

5. Övning och test
I senare delen av projektet ska den metod och de IKT-verktyg som utvecklas prövas och förbättras genom övning/träning med projektets aktörer. Detta sker genom en omfattande tränings- och övningsprocess där varje aktivitet stegvis ska öka deltagarnas individuella färdigheter och förmåga att samarbeta i samspel med andra. Delprojektet innefattar därmed individuell träning av den egna rollen, kommunala övningar inom respektive land och över landsgränsen samt kommunal övning tillsammans med allmänheten.
Kontaktperson: Morten Wenstad, Daglig leder, Crisis Training AS