Som del av den nationella Krisberedskapsveckan 2018 – stärkt beredskap och bättre riskkommunikation, samarrangerade Interreg-projektet CriseIT, Centrum för klimat och säkerhet, ämnet risk- och miljöstudier på Karlstads universitet och Karlstads universitets säkerhetsfunktion, tisdagen den 29 maj en öppen föreläsning och utställning om krisberedskap. Aktiviteten som var en del av den nationella krisberedskapsveckan, en årligt kampanj som startats på initiativ av myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samlade ett trettiotal personer från akademi, myndighet och näringsliv.

 

  • Vi fick lyssna till spännande föredrag från Emmelie Andersson, analytiker på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan i Stockholm. Emmelie gav oss en historisk inblick i Sveriges krisberedskap som mynnade ut i dagens planer på att återuppbygga och vidmakthålla ett fullt fungerande totalförsvar.
  • Sebastian Karlsson gav oss ett medborgarperspektiv på krisberedskap och tyngde på att krisberedskap också handlar om att förändra sitt tänkande. Vi behöver ta möjliga kriser på allvar utan att för den sakens skull gå runt och vara förlamade av rädsla.
  • Jan Gambring, säkerhetschef på Karlstads universitet berättade om krishantering ur universitetets perspektiv. Jan gav oss exempel på olika typer av händelser som inträffat och kan tänkas inträffa och hur man arbetar med dessa från universitetets sida.

I utställningsytan fanns möjligheten att prova på ett av de digitala verktyg som tagits fram inom projektet CriseIT, ett interregprojekt där parter från Sverige och Norge samverkar med syftet att utveckla digitala verktyg, metoder och tillvägagångssätt under visionen ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet i inre Skandinavien.

Vi som bjöd in till dagen är:

  • Projektet CriseIT, ett interregprojekt där parter från Sverige och Norge samverkar med syftet att utveckla digitala verktyg, metoder och tillvägagångssätt under visionen ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet i inre Skandinavien. Läs mer på projektets hemsida www.criseit.org
  • Centrum för klimat och säkerhet, CCS, ett forskningscenter på Karlstads universitet med fokus på nyckelområden som naturhot, sårbarhet, riskhantering och samhällsstyrning. Läs mer på CCS hemsida www.kau.se/ccs
  • Ämnet Risk- och miljöstudier på Karlstads universitet, med utbildningar inom risk och miljöområden på grundnivå, avancerad nivå och som forskarstudier. Läs mer på ämnets hemsida www.kau.se/risk-och-miljostudier
  • Karlstad universitets säkerhetsfunktion som ansvarar för säkerhetsarbetet på universitetet. Läs mer om säkerhet på Karlstads universitet här.

Om krisberedskapsveckan 2018

Aktiviteten är del av den nationella krisberedskapsveckan, en årligt kampanj som startats på initiativ av myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Krisberedskapsveckan syftar till att öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap. Årets Krisberedskapsvecka arrangeras från den 28 maj till den 3 juni.