Medverkande deltagare i projektet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet, avdeling for økonomi og ledelsesfag på Rena tilbyr studier innen administrasjon, ledelse, service, økonomi, regnskap, finansiering, budsjettarbeid, strategi, markedsføring og innovasjon. I tillegg har avdelingen bygd opp et fag- og studietilbud innen krisehåndtering og samfunnssikkerhet. Høgskolen i Innlandet leverer bacheloremner til Forsvaret innen risiko og sikkerhetsledelse.

Karlstads universitet – Centrum för klimat och säkerhet

Centrum för klimat och säkerhet (CCS; www.kau.se/klimat-och-sakerhet) bedriver tvärvetenskaplig forskning och samverkan med samhällsaktörer inom områdena naturriskhantering och klimatanpassning. Ett drygt 20-tal personer från ett flertal ämnesområden arbetar inom centrumet med att utveckla kompetens och förståelse kring risker som hör samman med extremt väder- exempelvis skyfall, översvämningar och stormar. CCS bedriver ett omfattande samverkansarbete för att brygga över mellan den akademiska världen och olika sektorer i samhället, ett sätt att göra det är genom Risklab- en fysisk och till viss del virtuell mötesplats för kommunikation och visualisering av vårt område. CCS har stark koppling till ämnet risk- och miljöstudier med kandidat- och masterprogram samt uppdragsutbildning.

Karlstads universitet – Informatik

Informatikämnet vid Handelshögskolan i Karlstad har i sin utbildning och forskning ett användarperspektiv på utveckling och användning av informations- och kommunikationsteknologier (IKT). Ämnet arbetar i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Vid ämnet finns bland annat det experimentella användarlabbet med system för eyetracking och för simulerad interaktivitet (egenutvecklade webbaserade Ozlab) som kommer att användas vid utvecklingen av IKT-verktygen i projektet. Vid ämnet bedrivs också forskning om verksamhetsutveckling med stöd av IKT i stort och i synnerhet om IKTs möjliga användningsområden i krisberedskap. Arbetet med det senare är inledningsvis inriktat på svenska/nordiska förhållanden, men i förlängningen är målet att assistera länder, inte minst utvecklingsländer, som är betydligt mer hotade av översvämningar och andra typer av extremväder.

Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB)

Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) er den sentrale utdanningsinstitusjonen for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge, og er underlagt DSB. NUSB tilby studier, kurs og andre opplæringstiltak om risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), beredskapsplikt, krisekommunikasjon, krisestyringsverktøyet CIM, øvingsplanlegging, krisehåndtering, samfunnssikkerhet og beredskap, samt et utvalg andre tema. NUSB samarbeider med relevante fagmyndigheter, blant annet høgskoler, universiteter og Forsvarets utdanningsinstitusjoner og vi tilbyr opplæring i:

  • forebyggende tiltak, med sikte på å redusere sårbarheten innen samfunnets infrastruktur
  • krisehåndtering, med sikte på å redusere skadevirkningene av en krise- eller krigssituasjon, og sikre befolkningens liv, helse og velferd
  • spesielle fagområder av betydning for samfunnssikkerhet og beredskap, med sikte på å understøtte både forebyggende og krisehåndterende tiltak.

AppieMode AB

AppieMode AB är ett innovativt mjukvaruföretag med inriktning på samhällsnyttiga applikationer (appar) till i första hand hälso- och sjukvårdsorganisationer samt krisenheter inom såväl offentlig sektor som till privata näringslivet. En ambition är att underlätta och förenkla datahantering i kris- och katastrofsituationer med hjälp av användarvänliga, kompetenta och driftsäkra appar som utformas efter de faktiska behoven. Idag erbjuder AppieMode tre digitala tjänster, aPärmen™, aRutiner™ och aLarm™, som gör information tillgänglig dygnet runt för användarna, vart de än befinner sig, med hög redundans. Till kunderna hör länsstyrelsen Värmland, landsting, kommuner, räddningstjänster och säkerhetsverksamhet inom butikskedjor.

Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Innlandet, avdeling for sikkerhet og beredskap har ansvaret for regional krisehåndtering og skal utvikle beredskapsplaner og gjennomføre øvelser og kompetanse-hevende tiltak. Fylkesmannen skal være pådriver og veileder for kommunene i deres beredskapsarbeid, og gjennom øvelser og tilsyn, påse at dette utføres i henhold til krav i Sivilbeskyttelsesloven. Fylkesmannen skal påse at kommunale og statlige regionale etaters beredskapsplaner er oppdaterte og samordnet ut fra et felles kommunisert risiko- og trusselbilde.

Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen Värmland ansvarar vid en kris i Värmland för att stödja alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag, och samordna insatserna. Vid omfattande räddningsinsatser kan Länsstyrelsen ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänstens arbete i en eller flera kommuner. Länsstyrelsen har därmed en central roll i regionens krisberedskap. Från Länsstyrelsen Värmland deltar personer med ansvar för krisberedskapsfrågor. Dessa har genom sina nätverk av beredskapsansvariga i regionen, och nationellt, mycket goda möjligheter att samla in behov, validera och sprida resultat från projektet.

EON Reality AS

Eon Reality AS (tidligere CrisisTraining AS) er et selskap med forretningside å understøtte sine kunder med lærings- og øvingsmetodikk og tilhørende støtteverktøy for deres planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser. Selskapet har deltatt/deltar i 2 EU delfinansierte prosjekt innen domenet og har gjennom dette etablert god erfaring om hvordan krisehåndtering og trening og øvelser utføres i flere europeiske land. Denne erfaringen, sammen med selskapets kompetanse innen kommunale ROS-analyser og hvordan kommunene organiserer og utøver kriseledelse vil støtte prosjektet i gjennomføringen. Prosessen og FoU-resultatene fra dette prosjektet vil styrke selskapets nettverk med FoU-institusjoner og nye selskap der man videreutvikler grenseoverskridende samarbeid. Prosjektet vil også understøtte selskapets oppbygning av nødvendig kompetanse for å kunne utvikle og tilby optimale løsninger. Indirekte vil prosjektet bidra til etablering av nye kompetansearbeidsplasser.

Kommunerna Arvika, Årjäng, Hamar och Våler

Två norska och två svenska kommuner ingår i projektet. Flera av dem har drabbats av naturrelaterade händelser eller andra händelser som bidragit till att arbetet med krisberedskap och förebyggande åtgärder är högt prioriterat. Arvika och Våler har båda varit utsatta för stora översvämningar. Vidare är Våler en kommun med stora skogsarealer. Våler är en gränskommun till Värmland. Även Årjäng, som är en gränskommun, har uttryckt ett stort intresse av att delta i projektet.

Strategisk Respons AS

Strategisk Respons AS tilbyr rådgivningstjenester innen beredskap, krisehåndtering og sikkerhet. Vi mener en kombinasjon av teori og praksis er viktig. Høy faglig teoretisk kompetanse har vi fått gjennom høyskoleutdannelse i Beredskap og Krisehåndtering på bachelornivå. Praksis har vi fra arbeid i kommunal sektor og betydelig fartstid i frivillig redningstjeneste. I tillegg har vi en tett tilknytning til høyskolemiljøet og har erfaring fra forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter – både nasjonalt og internasjonalt.

Strategisk Respons er et lite firma som kommer til å ta deg på alvor. Vår oppgave er tross alt å bidra til trygghet på din arbeidsplass. Beredskapsarbeidet danner grunnlaget for sikkerheten på arbeidsplassen, samtidig fungerer prosessen som en mental øvelse/forberedelse. Det er derfor viktig for oss at kunden har eierskap til arbeidet gjennom hele prosessen.

Vi er lidenskapelig opptatt av å videreutvikle beredskapsarbeidet i Norge og bruker ny teknologi som et supplement til tradisjonelle metoder.